přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
31.3.2015

Dotaz na ponechání nepokosených ploch:

Podle paragrafu 18 návrhu nařízení vlády 2015 žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ošetřování travních porostů s výměrou nejméně 12 hektarů ponechá každoročně při první seči nepokosenou plochu nejméně 3% včetně rozlohy dílu půdního bloku, nejvýše však 10%, maximálně 1 hektar. Jak postupovat, když na půdním bloku probíhá schválená obnova TTP,  na pozemku bude zaseta jako krycí plodina směska hrachu a jarního ječmene na krmné účely a není možno nechat nepokosenou plochu do další seče, za 3-4 týdny, protože by při sklizni došlo znehodnocení a vydrolení hrachu.


4.9.2014

Jak poznám na portálu farmáře, případně v LPIS na OPŽL, zda je možné pozemek beztrestně rozorat?

Připravuje se technické řešení, kdy v LPIS bude veden u jednotlivých DPB příznak s vazbou na vyjmenované oblasti. Žadatel se takto bude moci informovat o zahrnutí využívané plochy do environmentálně citlivých ploch......


4.9.2014

Kultura změněna na travní porost ostatní – TO. Převede se tato kultura do nového systému jako orná půda, kterou lze rozorat bez sankcí?

Jednou z podmínek greeningu je zachování ploch trvalých travních porostů , resp. udržení určitého poměru trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše, a to na národní úrovni. Jednotlivé zemědělské podniky, pokud nejsou vázány jinými závazky, obecně nebudou mít povinnost udržovat určitý poměr trvalých travních porostů.


25.8.2014

Upřesnění greeningu – zařazené trvalé travní porosty – kolik % z celkové výměry?

V rámci greeningu jsou umpžněny výjimky z plnění povinností diverzifikace plodin. Povinnosti se nevztahují zejména na následující případy: - pokud trvalé travní porosty představují více než 75 % zemědělské plochy a přitom výměra zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha; - pokud se na více než 75 % orné půdy pěstuje tráva nebo jiné bylinné pícniny, případně jde o půdu ponechanou ladem (nebo je možná kombinace těchto využití orné půdy), a přitom výměra zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha.


25.8.2014

Uživateli končí k 31.12.2014 závazek AEO – Ošetřování TTP. Může na jaře 2015 provést změnu kultury z trávy na ornou (tzn. Rozorání) bez sankcí?

Při rozorání travního porostu po skončení závazku AEO - Ošetřování travních porostů sankce ani vrácení platby v rámci tohoto titulu nehrozí. Obecně je povinnost udržovat TTP stanovena na celonárodní úrovni prostřednictvím limitu 5 % k referenčnímu poměru mezi TTP a celkovou výměrou zemědělské půdy.....


25.8.2014

Bude zemědělcům legislativou umožněno určité rozorání TTP?? (důvodem je např. změna TTP na ornou právě s plodinou jetele nebo vojtěšky a plnění podmínky EFA)?

Obecně je povinnost udržovat TTP stanovena na celonárodní úrovni prostřednictvím limitu 5 % k referenčnímu poměru mezi TTP a celkovou výměrou zemědělské půdy. Jakmile tato hranice bude překročena, bude nastaven mechanismus povinnosti zpětného zatravnění. Úplný zákaz rozorání se vztahuje na určené environmentálně cenné plochy, tedy oblasti Natura 2000, 1. zóny CHKO a NP, travní porosty v silně erozně ohrožených oblastech, půdní bloky s kulturou travní porost, které přiléhají k vodnímu toku, v LPIS vymezené podmáčené a rašelinné louky a travní porosty v III. aplikačním pásmu zranitelných oblastí dusičnany. TTP na těchto lokalitách nebude možné rozorat.


25.8.2014

Budou se do greeningu započítávat krajinné prvky evidované na uživatele půdního bloku pouze na orné půdě nebo také na TTP?

Pro plnění podmínek EFA lze započítat krajinné prvky, které jsou umístěny na orné půdě nebo k této půdě přiléhají.


25.8.2014

Greening – zachování TTP bude sledováno na národní úrovni, kdy cílem je neodchýlit se od poměru o více než 5% - dostane tedy každý zemědělský subjekt kvótu a možnost 5% TTP rozorat bez sankcí?

Obecně je povinnost udržovat TTP stanovena na celonárodní úrovni prostřednictvím limitu 5 % k referenčnímu poměru mezi TTP a celkovou výměrou zemědělské půdy. Jakmile tato hranice bude překročena, spustí se mechanismus povinnosti zpětného zatravnění. Tzn. 5% limit se nevztahuje na individuální úroveň zemědělců (není stanovená individuální kvóta), ale sleduje se na národní úrovni.....


25.8.2014

Je opravdu možno beztrestně rozorat jakoukoliv výměru TTP od 1.1.2015? Samozřejmě pokud nepatří do environmentálně cenné plochy.

Obecně je povinnost udržovat TTP stanovena na celonárodní úrovni prostřednictvím limitu 5 % k referenčnímu poměru mezi TTP a celkovou výměrou zemědělské půdy. Jakmile tato hranice bude překročena, spustí se mechanismus povinnosti zpětného zatravnění. Úplný zákaz rozorání se vztahuje na legislativou určené environmentálně cenné plochy, tedy oblasti Natura 2000, 1. zóny CHKO a NP, travní porosty v silně erozně ohrožených oblastech, půdní bloky s kulturou travní porost, které přiléhají k vodnímu toku, v LPIS vymezené podmáčené a rašelinné louky a travní porosty v III. aplikačním pásmu zranitelných oblastí dusičnany. TTP na těchto lokalitách nebude možné rozorat.