přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
31.3.2015

EVP - při započítání do plochy způsobilé EFA, zjistí se v LPIS, jaká výměra je tvořena EVP?

Zákaz rozorání se vztahuje na plochy environmentálně citlivé, které jsou v LPIS vztaženy pouze na kulturu T. Na kulturu R se zákaz rozorávání pochopitelně nevztahuje.


31.3.2015

Meziplodiny na sklonu 5% - lze po 31.10. rozorat ? - dle našeho názoru nutno dodržet DZES 4

Podmínky stanovené pro plnění meziplodin v EFA a v DZES 4 jsou stanoveny shodně. Tedy po 31. 10. lze rozorat bez postihu, nicméně cílem DZES i EFA je nastavení podmínek tak, aby byl zajištěn pokryv půdy zejména v mimovegetačním období. S ohledem na tento požadavek doporučujeme ponechat porost meziplodin minimálně do 15. 2. následujícího roku.


8.12.2014

Lze započítat plochu obsevů u širokořádkových plodin do půdy mimo produkci?

V rámci greerningu lze ke splnění podmínky vyčlenění ploch využívaných v ekologickém zájmu využít některé erozně nebezpečné plodiny např. bob setý, sóju atd. v rámci meziplodin nebo dusík vázajících plodin. Současně však musí být splněny podmínky pro tyto plochy (budou stanoveny v nařízení pro přímé platby) a podmínky dobrého zemědělského a environemntálního stavu, že tyto plodiny nesmí být pěstovány na SEO půdách a na MEO půdách mohou být pěstovány s využitím půdoochranných technologií.


8.12.2014

Hospodaření na mimoprodukční půdě

Otázka: Při hospodaření na mimoprodukční půdě…, zda může dojít k osetí lusko-obilní směskou, jejíž zralost je v mléči (tj. v našich podmínkách nejpozději k 15.07.), kdy dojde ke sklizni – krmivo učeno pro dojnice, bude takto osetá plocha uznána jako porost pro půdu mimo produkci?1.10.2014

Lze úhor bez porostu na celém DPB 7 ha použít jako EFA (nejde o SEO nebo MEO půdu?

V prozatímním návrhu nařízení je stanoveno, že založit úhor bez porostu lze na ploše menší než 1 ha. Nicméně upozorňujeme, že se jedná o návrh, který bude projednáván a může tak dojít k jeho změně.


1.10.2014

Lze ornou půdu - úhor evidovanou v LPIS (zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem nepřetržitě po dobu nejvýše 3 let) deklarovat jako EFA?

Ano, úhor lze deklarovat jako EFA, ale musí být splněny všechny podmínky vydefinované pro tento úhor v nařízení vlády.


1.10.2014

Pochopili jsme správně, že orná půda - úhor evidovaná LPIS (zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem nepřetržitě po dobu nejvýše 3 let) není totožná s úhorem použitým jako EFA

(zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem po dobu nejvýše jednoho roku), která nebude evidovaná v LPIS, ale jen deklarovaná v jednotné žádosti?


1.10.2014

Musí se PB osetý směsí plodin vázající dusík - EFA - zaorat nebo ho lze sklidit na krmné účely a poté zaorat?

Při pěstování dusík vázajících plodin není omezen účel využití, tedy ani produkce. Je možné je sklidit na krmné účely. Po jejich sklizni však musí být založen porost ozimé plodiny.


1.10.2014

Půdní blok je oset směsí plodin vázající dusík. Lze tento jeden půdní blok deklarovat jako EFA a dále stejný PB použít do deklarace na přiznání podpory na bílkovinné plodiny jako tzv. dobrovolná podpora vázaná na produkci?

Problematika dusík vázajících plodin zasahuje do dvou oblastí, tj. greeningu (podmínek EFA) a dobrovolné podpory vázané na produkci. Stejný díl půdního bloku lze v JŽ deklarovat pro plnění EFA i podpory vázané na produkci pro sektor bílkovinných plodin, ale je nezbytné plnit podmínky obou opatření souběžně.

zobrazit po