přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední


4.6.2015

Jak se bude při kontrole na místě kontrolovat u plodin vážicích dusík  pro EFA, kde ve směsi s ostatními plodinami musí být zastoupení plodiny, které váže dusík činí v této směsi více než 50 %.

Procentuální zastoupení dusík vázající plodiny ve směsi bude probíhat fyzickou kontrolou porostu této směsi při kontrole na místě.


31.3.2015

Jsme pěstiteli hrachu ke konzervárenským účelům – letos 184 ha (sklízí se v zeleném stavu v červnu a začátkem července). Bude ho možné zahrnout do ploch „greeningu“ - plochy využívané v ekolog. zájmu - plochy s plod., které vážou N?

Vím, že podmínkou je pěstování min od 1/6 do 15/7, ale v prezentaci školení ing. Smrčka (kterého jsem se nemohl účastnit) je u této podmínky v závorce uvedeno „v tomto období musí být posklizňové zbytky“. Vyhovovalo by této podmínce, kdyby se hrášek sklidil např.  5/7 a posklizňové zbytky by se zapravily až po 15/7?


30.3.2015

Dotaz ke školení: 2. Plnění greeningu - může se k výše uvedenému dělat pouze přísev plodin vážící dusík, aby byly zastoupeny více jak 50%. Pokud je DPB veden jako R a je na něm vyseta tráva?

Kontrolou na místě bude zjišťován skutečný stav porostu, tedy splnění podmínky zastoupení dusík vázající plodiny ve směsi více než 50 %. Jakým způsobem byla směs založena nebude předmětem kontroly.


30.3.2015

Dotaz ke školení: 1. Plnění greeningu - pozemky s plodinami vážící dusík, na které bude žadatel uplatňovat greening musí každý rok poorat a zaset znova nebo se může porost nechat více let?

Ne, v případě víceletých plodin se nemusí porost zaorat každý rok. Tento porost se na pozemku ponechá deklarovanou dobu. Poslední rok buď dojde k zaorání až po 31.10. nebo bude do 31.10. založen porost ozimé plodiny.16.9.2014

Žadatel končí AEO – meziplodiny k 31.3.2015. Splní podmínky tohoto opatření, jestliže po meziplodině vyseje např. oves, který by nesklidil, ale nechal na zelené hnojení v rámci „greeningu“?

Jednou z podmínek v rámci dotačního titulu meziplodiny PRV 2007-2013 je, že po zapravení porostu meziplodiny bude založen porost hlavní plodiny. V případě, že je plodina zaseta za účelem zeleného hnojení, nelze ji považovat za hlavní plodinu. V tomto případě tedy nebude splněna podmínka pro meziplodiny PRV 2007-2013. Pro úplnost uvádíme, že v návrhu PRV 2014-2020, který je v současné době předmětem schvalovací procedury EK, již není s ohledem na podmínku zamezit dvojímu financování ve vazbě na greenig dotační titul meziplodiny obsažen.


8.9.2014

Vysvětlit podstatu greeningu a požadavky na jeho plnění?

Bližší informace ohledně podmínek greeningu naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství v článcích, které byly ministerstvem k tomuto tématu připraveny, a které jsou k dispozici na následujících odkazech:


4.9.2014

Jaké budou sankce při nesplnění podmínek greeningu? Pozbude žadatel nárok i na základní platbu SAPS?

Sankce za nesplnění podmínek greeningu definuje zejména nařízení Evropské komise č. 640/2014, ve kterém jsou velmi podrobně popsány postupy pro snížení způsobilé plochy za porušení plnění jednotlivých podmínek greeningu. Dále se uplatňují sankce od roku 2017 (v letech 2015-2016 nepřesáhne celková částka této pokuty úroveň 0 %) na úroveň 20 % a od roku 2018 dále úroveň 25 % platby za ozelenění, na kterou má daný zemědělec nárok.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední