Peru – dovozní požadavky pro osivo některých druhů pícnin z ČR

Státní agrární inspekce Peru – SENASA, jako úřad, který je v Peru oprávněný povolovat dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, stanovila na základě požadavků peruánských dovozců a podkladů, předaných k této problematice Státní rostlinolékařskou správou, s účinností od jara 2006 následující fytosanitární požadavky pro dovoz osiva některých druhů pícnin – jílku (Lolium spp.), kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea), srhy laločnaté (Dactylis glomerata) a vojtěšky seté (Medicago sativa) - původem z České republiky do Peru:

Požadavky, které je nutno splnit před vývozem

1.      Pro každou zásilku musí být vystaveno dovozní povolení, které vydává SENASA a které musí získat dovozce či žadatel před vystavením rostlinolékařského osvědčení a nakládkou zásilky.

2.      Zásilka musí být doprovázena úředním rostlinolékařským osvědčením ze země původu, ve kterém bude uvedeno:

2.1.      Dodatkové prohlášení: Produkty pochází z množitelských porostů, které byly v průběhu aktivního růstu úředně kontrolovány Státní organizací ochrany rostlin České republiky a byly shledány prostými Drechslera dictyoides, Fusarium poae, Gibberella avenacea a Monographella nivalis var. nivalis.

anglicky: Additional declaration: Products originate from propagating crops subjected during the growing season to the official inspections carried out by National Plant Protection Organization of the Czech Republic and found free from Drechslera dictyoides, Fusarium poae, Gibberella avenacea a Monographella nivalis var. nivalis.

španělsky: Declaración adicional: El producto procede de semilleros oficialmente inspeccionados durante el crecimiento activo por parte de la ONPF de la República Checa y encontrada libre de Drechslera dictyoides, Fusarium poae, Gibberella avenacea y Monographella nivalis var. nivalis.

2.2.      Osivo musí být před naložením ošetřeno přípravkem na bázi imazalilu (2 – 4 ml/kg osiva) nebo jinou účinnou látkou s podobným účinkem.

  1. Produkty musí být zabaleny v nových, poprvé použitých obalech.

Požadavky na vstupní rostlinolékařskou kontrolu

  1. Ve vstupním místě bude provedena rostlinolékařská dovozní kontrola.
  2. Rostlinolékařský inspektor odebere vzorek osiva (kromě osiva, uloženého v kontejnerech a neprodyšně uzavřených obalech), který bude zaslán do laboratoře SENASA; zásilka zůstane zadržena až do obdržení výsledků analýzy. Náklady na diagnostiku uhradí dovozce.

Pokyn pro vývozce

            Státní rostlinolékařská správa (SRS) upozorňuje případné vývozce, popřípadě pěstitele těchto komodit, že podle § 28 odst. 6 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, provede SRS kontrolu množitelských porostů, jejichž produkce bude určena pro vývoz do Peru, na základě písemné žádosti pěstitele (vývozce) těchto komodit, podané v dostatečném časovém předstihu, nejpozději do 30. dubna roku produkce.