přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Postup náhradního označení skotu

7.5.2012

V souvislosti s letošními extrémní mrazy, kdy u některých zvířat došlo k umrznutí ušních boltců a není možné tato zvířata označit duplikáty ušních známek, upozorňujeme chovatele, že označení těchto zvířat je nutné provést náhradním způsobem.

V souladu s § 10 odst. 5 vyhlášky o označování č. 136/2004 Sb., který uvádí:

"Nelze-li tury označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců, označí se náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými tury. Tento způsob označení chovatel neprodleně zaznamená do stájového registru".
Jednou z variant je označení zvířat čipem či navěšením obojku s připevněnou ušní známkou. Na takto označená zvířata bude nahlíženo jako na zvířata označená v souladu s právními předpisy ČR i EU.

Základním předpisem pro označování skotu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97. Článek 8 ustanovuje v každém členském státě příslušný orgán pro zajištění dodržování ustanovení o označování skotu a článkem 4 odstavcem 5 je tomuto orgánu svěřena pravomoc povolit odebrání či nahrazení ušní známky. Tímto orgánem je v ČR Ministerstvo zemědělství, které vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, stanovuje v § 10 odst. 5 postup, jakým se mají chovatelé řídit v takovémto případě (viz výše).

Na zvířata takto označená je nahlíženo jako na zvířata označená v souladu naším právním řádem i jako na označená v souladu s Nařízením č. 1760/2000. Ustanovení článku 63 Nařízení č. 1122/2009 se v tomto případě nepoužijí, neboť se nejedná o ztrátu ušní známky, ale o sejmutí (či nenavěšení z důvodů neproveditelnosti), které je provedeno v souladu s Nařízením č. 1760/2000.