přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Česká plemenářská inspekce

Nacházíte se na webových stránkách České plemenářské inspekce (dále jen ČPI), organizační složky státu zřízené k dozorování ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
18.3.2019

Oznámení neplatnosti Průkazu inspektora

Tisková zpráva
20.11.2018

Sněmovna schválila novelu plemenářského zákona.

Tisková zpráva – Sněmovna schválila novelu plemenářského zákona, jehož cílem je zjištění podmínek pro provádění plemenitby a šlechtění hospodářských zvířat v České republice ve vztahu k implementaci nařízení (EU) 2016/1012, které nabývá účinnosti k 1. 11.2018.


14.11.2018

Zemědělci s živočišnou výrobou budou mít i v příštím roce výhodnější podmínky tzv. zelené nafty, sníží se také administrativa.

Tisková zpráva – Udržení či navýšení počtu chovaných hospodářských zvířat a s tím související zvýšení podílu organické hmoty v půdě a celkové zlepšení ekonomické situace chovatelů hospodářských zvířat. I k tomu má pomoci zachování zvýšené podpory zelené nafty u zemědělců s živočišnou výrobou. Od příštího roku se sníží také administrativní zátěž pro žadatele.


25.7.2018

Informace pro chovatele koní

Tisková zpráva – Česká plemenářská inspekce kontroluje mimo jiné i povinnosti chovatelů hospodářských zvířat daných plemenářským zákonem. Tato zpráva obsahuje nezbytné informace pro každého, kdo je majitelem nebo chovatelem koní.


19.4.2018

Výsledky kontrolní činnosti České plemenářské inspekce za rok 2017

Tisková zpráva – Kontrolní činnost České plemenářské inspekce v roce 2017 byla stejně jako v uplynulých letech převážně zaměřena na povinnosti chovatelů v oblasti označování a evidence hospodářských zvířat a to, jak v rámci národních kontrol, a kontrol podmíněnosti, tak u kontrol žadatelů o dotace pro Státní zemědělský a intervenční fond. Významná část kontrolní činnosti byla zaměřena na kontroly v oblasti šlechtění a plemenitby, ověřování původů skotu a koní, kontroly oprávněné osoby a uznaného chovatelského sdružení.


11.7.2017

Upozornění pro chovatele ovcí - ušní známky

Tisková zpráva – Českomoravská společnost chovatelů ukončila distribuci malých páskových ušních známek typu D k označování ovcí.


11.7.2017

Nové typy identifikačních prostředků k označování ovcí a koz

Tisková zpráva – Českomoravská společnost chovatelů rozšířila nabídku prostředků k označování ovcí a koz o nové typy identifikačních prvků.


26.1.2017

Změna v posuzování včasnosti hlášení do ústřední evidence od 1.1.2017

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství opětovně upozorňuje na změnu posuzování včasnosti hlášení o narození, přemísťování a úhynech zvířat zasílaných pověřené osobě.


18.4.2016

Informace k posílání hlášení do ústřední evidence.

Tisková zpráva – Zkušenosti z kontrol v roce 2015 ukazují, že stále přetrvávají problémy a to zejména v oblasti včasnosti hlášení do ústřední evidence. Včasnost hlášení zvířat do ústřední evidence je stále slabou stránkou plnění povinností chovatelů skotu, ovcí a koz.


11.1.2016

Novinky pro chovatele koní v roce 2016 - informace z ústřední evidence koní

Tisková zpráva – Vážení chovatelé koní, se vstupem do nového roku vám přejeme hodně štěstí a chovatelských úspěchů a zároveň bychom vás rádi informovali, že v novém roce 2016 dochází v oblasti evidence koňovitých k některým změnám. Dne 1. ledna 2016 vstoupilo v platnost nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262, kterým se stanoví pravidla identifikace koňovitých (dále jen Nařízení), jenž nahrazuje dosud platné nařízení komise (EU) č. 504/2008, které bylo v platnosti od 1. 7. 2009.


16.12.2015

Jaké kontroly čekají Českou plemenářskou inspekci v rámci tzv. welfare?

Tisková zpráva – Jaké povinnosti musí splnit chovatelé – žadatelé o dotace při kontrolách České plemenářské inspekce a nově u kontrol pro poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, aby je získali?


7.5.2015

Nová Evropská legislativa týkající se označování a evidence koní

Tisková zpráva – Dne 3. 3. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nové Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých). Toto nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tzn. 23. 3. 2015, použije se od 1. ledna 2016 a plně nahradí do té doby platné Nařízení Komise (EU) č. 504/2008.


23.3.2015

Změny v kontrolách podmíněnosti pro rok 2015

Tisková zpráva – V roce 2012 a 2013 proběhly v České republice audity Evropské komise DG AGRI a Evropského účetního dvora za účelem posouzení nastavení systému kontrol podmíněnosti. Na základě výsledků těchto auditů se Ministerstvo zemědělství společně s Českou plemenářskou inspekcí rozhodlo od roku 2014 upravit obsah požadavku označování a evidence zvířat v rámci kontrol podmíněnosti tak, aby splňovaly požadavky Evropské legislativy. Tyto úpravy byly provedeny v rámci právního předpisu stanovujícím podmínky podmíněnosti v nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, účinném od 1. 1. 2014 a dále pak úpravou metodiky pro provádění kontrol podmíněnosti.


19.1.2015

Kontrolované povinnosti českých chovatelů koní

Tisková zpráva – Česká plemenářská inspekce kontroluje plnění povinností chovatelů, uznaných chovatelských sdružení, chovatelských podniků prasat, oprávněných osob, pověřené a určené osoby dané plemenářským zákonem (Zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě, evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů) a vyplývající z evropské legislativy.


19.11.2014

Tisková zpráva ze dne 19.11.2014 - Informace o kontrolách chovatelů masného skotu.

Tisková zpráva – Tisková zpráva ze dne 19.11.2014 - Kontroly prováděné Českou plemenářskou inspekcí (dále jen ČPI) nejsou cíleny na kontrolu konkrétních plemen, ale pouze na kontrolu jednotlivých druhů hospodářských zvířat. Informace o výsledcích kontrol, které se týkají pouze chovatelů masného skotu lze čerpat pouze z kontrol šetření paternity a kontrol žadatelů o dotační titul telata masného typu.


18.4.2014

Změny v nastavení kontrol podmíněnosti

Tisková zpráva


28.3.2014

Kontroly podmíněnosti 2014: Nový požadavek evidence zvířat - řádné hlášení

Tisková zpráva – Řádné a včasné hlášení narození a přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.


12.3.2014

Koordinace kontrol ČPI a SVS

Tisková zpráva – Česká plemenářská inspekce (ČPI) společně se Státní veterinární správou (SVS) vychází vstříc chovatelům snahou nezatěžovat je kontrolami nad únosnou míru, proto od roku 2010 koordinuje společné kontroly. V praxi to znamená, že ti chovatelé, kteří jsou vybráni ke kontrole na označování a evidenci a současně ke kontrole požadavků SVS jsou zkontrolováni v jednom termínu inspektorem ČPI i SVS.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední

Kontakt

Česká plemenářská inspekce
Slezská 100/7, 12000 Praha 2
Adresa WWW: www.cpinsp.cz
E-mailová adresa: podatelnacpi@cpinspcz
Telefon: 296 326 221
Číslo faxu: 296 326 222
IČ: 00639613

Registry a aplikace