přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Povinnosti zapojených farem

Farmy, které mají zájem o zapojení se do projektu, jsou rozděleny do dvou kategorií (a z toho také vychází podmínky, které musí splnit, a možnosti, které jim projekt nabízí):

 • biofarmy, které chtějí optimalizovat svůj odbyt (například odbytují BIO mléko do konvence a chtějí BIO mléko odbytovat do BIOMLÉKÁRNY nebo si chtějí vytvořit vlastní zpracování, odbyt apod., popř. vylepšit svůj sortiment);

 • konvenční farmy, které mají zájem přejít do ekologického systému hospodaření.

Biofarmy, které chtějí pomoci se zpracováním nebo optimalizovat svůj odbyt, mají možnost čerpat ze všech aktivit projektu po podpisu smlouvy o spolupráci. Mají možnost zdarma využít individuálních poradenských služeb nebo se zúčastnit vzdělávacích akcí, seminářů a exkurzí pořádaných v rámci projektu a samozřejmě využívat odborné vzdělávací materiály. Biofarmy, které mají zájem o zapojení do projektu, musí uzavřít nejpozději do 31. 12. 2018 smluvní závazek o tom, že nejpozději do 31. 12. 2019  se zavazují odbytovat vlastní bioprodukci.


Konvenční farmy mají v rámci projektu možnost bezplatně a nezávazně absolvovat vstupní poradenskou službu, během níž bude posouzen výchozí stav farmy, její možnosti odbytu, možnosti přístupu zvířat na pastvu, krmivová základna, zdravotní kondice zvířat atd.

Odborní poradci zhodnotí, zda je podnik vhodný pro přestup do ekologického zemědělství např. dle následujících předpokladů:

 1. možnost vlastní krmivové základny,

 2. vhodně situované pozemky pro pastvu a výběh,

 3. vhodný systém ustájení,

 4. preferovaně jiné chované plemeno než holštýnský skot,

 5. vhodná lokalita vzhledem k možnosti potenciálního odbytu (lokality v blízkosti registrovaných mlékáren pro zpracování biomléka či v jejich svozových oblastech, totéž pro odbytové družstvo České biomléko) nebo plán vlastního zpracování mléka,

 6. výběr farem v CHKO či blízko vodních toků, kde je omezené hospodaření – logický důvod k přechodu na EZ,

 7. vytipování menších farem v okolí velkých měst s potenciálem úspěšného odbytu faremní produkce, apod.

Na základě toho bude farmám buď nabídnut vstup do ekologického zemědělství (EZ), nebo naopak bude doporučeno do EZ nevstupovat (pokud nemohou splňovat základní podmínky legislativy ekologické produkce či nemají z hlediska hospodaření optimální možnosti pro přechod na ekologickou produkci). 

Farmy, které se rozhodnou do EZ vstoupit, mohou v rámci zapojení se projektu využít poradenských služeb zdarma, dále seminářů, exkurzí, odborných vzdělávacích materiálů atd., mají však povinnost do 31. 12. 2018 podepsat smlouvu o spolupráci, ve které se zaváží zahájit nejpozději do konce roku 2019 přechodné období (tzn. zaregistrovat se do systému ekologické zemědělství), a následně pak odbytovat vlastní bioprodukci.

biozebra eurolist

Všechny zemědělské podniky, které využijí aktivit Projektu na podporu produkce a odbytu biomléka, se stávají příjemcem veřejné podpory dle nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „nařízení (EU) č. 702/2014“), oznámené Ministerstvem zemědělství Evropské komisi v rámci blokové výjimky pod identifikačním číslem SA.49205 (2017/XA). Podpora musí splňovat motivační účinek, což stvrzuje její příjemce v písemné žádosti (v rámci smlouvy o poskytnutí poradenských služeb, případně v rámci prezence na seminářích) před samotným poskytnutím podpory, přičemž tato žádost splňuje náležitosti dle čl. 6 odst. 2 výše zmíněného nařízení.

 • Vstupní konzultace a individuální poradenské služby budou poskytnuty v souladu s nařízením (EU) č. 702/2014,  čl. 22 „Podpora na poradenské služby“. Podpora musí být směřována pouze na malé a střední podniky činné v zemědělské prvovýrobě, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Výše podpory je omezena na 1 500 EUR na poradenskou službu. Podpora nesmí být poskytnuta podniku v obtížích dle nařízení (EU) č. 702/2014 a podniku, vůči němuž byl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen. Zároveň musí být splněn motivační účinek podpory, a to tak, že koneční příjemci podpory (zemědělské podniky) prostřednictvím zhotovitele zakázky (PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců) odevzdají objednateli (Ministerstvu zemědělství) podepsanou žádost o podporu obsahující podmínky z čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 702/2014.
 • Informační semináře a exkurze budou realizovány v souladu s nařízením (EU) č. 702/2014, čl. 21 „Podpora na předávání znalostí a informační akce“. Podpora pokrývá způsobilé náklady uvedené v čl. 21 odst. 3 tohoto nařízení. Činnosti poskytnuté dle nařízení (EU) č. 702/2014 musí být směřovány pouze na malé a střední podniky (splňující kritéria definice malého a středního podniku dle přílohy I nařízení (EU) č. 702/2014) činné v zemědělské prvovýrobě, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Podpora nebude poskytnuta podniku v obtížích dle čl. 2 odst. 14 nařízení (EU) č. 702/2014 . Zároveň musí být splněn motivační účinek podpory, a to tak, že koneční příjemci podpory (zemědělské podniky) prostřednictvím zhotovitele odevzdají objednateli podepsanou žádost o podporu obsahující podmínky z čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 702/2014.
 • Propagační a publikační činnosti v rámci tohoto projektu budou realizovány v souladu s nařízením (EU) č. 702/2014, čl. 24 „Podpora na propagační opatření týkající se zemědělských produktů“ a čl. 21 „Podpora na předávání znalostí a informační akce“. Podpora se poskytuje na základě úhrady skutečných nákladů vynaložených příjemcem. Podpora pokrývá způsobilé náklady uvedené v čl. 24 odst. 5 tohoto nařízení a způsobilé náklady uvedené v čl. 21 odst. 3 tohoto nařízení. Při realizaci aktivit v souladu s čl. 24 nařízení (EU) č. 702/2014 nesmí být odkazováno na určitý podnik, obchodní značku nebo původ a dále musí být zabezpečeno, že propagované informace musí být neutrální a všichni dotyční příjemci musí mít rovnou příležitost být v publikaci představeni. Činnosti poskytnuté dle nařízení (EU) č. 702/2014 musí být směřovány pouze na malé a střední podniky (splňující kritéria definice malého a středního podniku dle přílohy I nařízení (EU) č. 702/2014) činné v zemědělské prvovýrobě, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Podpora nebude poskytnuta podniku v obtížích dle čl. 2 odst. 14 nařízení (EU) č. 702/2014 a podniku, vůči němuž byl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen. Zároveň musí být u podpory poskytnuté dle čl. 21 nařízení (EU) č. 702/2014 splněn motivační účinek podpory, a to tak, že koneční příjemci podpory (zemědělské podniky) prostřednictvím zhotovitele odevzdají objednateli podepsanou žádost o podporu obsahující podmínky z čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 702/2014.

Přílohy

Kalendář

Novinky