Textové (všeobecné) části LHP a LHO

s platností od roku 1943 do roku 2010


Popis využívání evidence textových (všeobecných) částí LHP a LHO

Tato evidence slouží k informaci o existenci textové (všeobecné) části LHP a LHO a jejího uložení.

U každého LHC (resp. LHO) je uveden název LHC, platnost plánu, zaujaté správní území naší republiky a na jaké pobočce a pod jakým archivním číslem je požadovaný materiál uložen.

Vyhledávání je možné podle názvu LHC, zaujatého správního území platných v době vyhotovení plánů, začátku platnosti plánu, konce platnosti plánu, pobočky a podle kombinace pobočky a platnosti plánu.

Poznámka:
LHC jsou řazené podle druhu držby (Obecní lesy, OL, Městské lesy, LL, Lesy paní... atd.).
LHC jsou dále řazeny podle LHC + jméno
Na pobočkách ÚHÚL jsou uloženy všeobecné části LHP platných již od roku 1943.

Nové plány (platnost od 1.1.1997 a dále)

Lesní hospodářský plán = stanovený rozvrh hospodářské úpravy lesů pro nejvyšší hospodářskoúpravnickou jednotku - lesní hospodářský celek; podává všestranný obraz o současném stavu lesů, určuje na základě nejnovějších poznatků cíle a úkoly hospodaření v lesích, zejména z hlediska pěstování a ochrany lesů, těžeb dříví a ostatních funkcí lesa; LHP je nástrojem cílevědomého hospodaření v lesích

Náležitosti plánu:


Textová část LHP - obsah:


Lesní hospodářská osnova = zjednodušený elaborát hospodářské úpravy lesů, nahrazujícípro všechny lesy o výměře menší než 50 ha lesní hospodářský plán

Náležitosti osnovy:


Všeobecná část osnovy - obsah:


Staré plány (začátek platnosti do 31.12.1996)

Všeobecná část LHP

Všeobecná část LHP obsahuje úplný a všestranný přehled o lesním hospodářském celku. Poskytuje údaje o přírodních a hospodářských poměrech, dosavadním hospodaření a dosažených výsledcích, současném stavu lesa, zásadách budoucího hospodaření, provozních úkolech na plánované období a technickou zprávu. Jsou v ní obsaženy výsledky speciálních šetření (průzkumů) a zařizovacích prací.

Všeobecná část musí být oproštěna od veškerých formalit, údaje musí být konkrétní, stručné a výstižné a pokud možno doložené příklady.