ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

Elektronické žádosti pro on-line vyplnění a odeslání

 • práce s formuláři nevyžaduje přihlášení, dostupné jsou formuláře: Oznámení o sběru, Žádosti o : uznání uznaných jednotek, vyhlášení genových základen, prodloužení uznání uznaných jednotek, prodloužení vyhlášení genových základen, vystavení potvrzení o původu, vystavení potvrzení o původu na sloučení oddílů
 • elektronická verze formuláře pomáhá žadatelům s vyplněním žádosti a minimalizuje možnost výskytu chyb
 • po elektronickém odeslání žádosti z formuláře musí být zároveň podána řádně podepsaná listinná anebo elektronická (PDF) verze formuláře
 • listinnou žádost lze vytisknout z PDF, které je možné uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a podepsanou spolu s přílohami předat do podatelny ÚHÚL
 • elektronickou (PDF) žádost lze uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a včetně příloh podat prostřednictví datové zprávy, žádost a ostatní relevantní dokumenty však musí být podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob
 • rozhodující je listinná forma žádosti nebo žádost včetně příloh podaná datovou zprávou

Informace k příjmu hlášení dodavatele za rok 2020 se stavem k 31.12.2020 prostřednictvím XML odeslaného přes aplikaci ERMA2 dodavatelem.

Šablona XSD pro tvorbu XML hlášení 2020 ve školkařských programech je ke stažení zde a je jediná platná, závazná, vydaná MZe. Soubor hlášení XML v jiném formátu nelze přes aplikaci ERMA2 zde odeslat! Před použitím Vašeho školkařského SW se tedy nejprve ujistěte, ověřte si u svého dodavatele školkařského programu, že máte v programu platnou šablonu, abyste předešli komplikacím a zdržení v termínu odeslání hlášení, daném zákonem ( do 15. 1. 2021). Aplikace ERMA2 skutečně jiný formát hlášení nenačte. Jiná tvrzení se nezakládají na pravdě.

Podrobné informace k formátu hlášení ve tvaru XML za rok 2020

Použití jiného než platného formátu pro tvorbu hlášení v XML, například tzv.  neplatný "trvalý formát", neumožní načíst hlášení prostřednictvím brány k odeslání hlášení v ERMA2 a tím nedojde k okamžité kontrole chyb a nedojde k vygenerování potvrzení o přijetí  hlášení do systému evidence ERMA2. Hlášení v jiném než platném formátu vyžaduje nejprve úpravu do formátu platného a následně teprve může být aplikací zpracován. Nechcete-li se takto zdržet, ověřte si, že ve vašem školkařském programu je předepsaná platná šablona uplatněna, zapracována.

Ve věci formátu hlášení ve tvaru XML

nebylo vedeno připomínkové řízení mezi autory školkařského evidenčního programu a pověřenou osobou ani Ministerstvem zemědělství. Trvalý formát je neplatný a nebylo o jeho uplatnění jednáno. Jakákoliv jiná tvrzení se nezakládají na pravdě.

Obchodní výměna mezi státy EU

V oblasti obchodní výměny reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi státy EU, tedy k převozu reprodukčního materiálu ze států EU do České republiky a naopak, je potřeba připomenout, že dodavatel je povinen úřednímu subjektu členského státu EU, odkud je převoz uskutečňován, oznámit tento fakt do třiceti dnů od převozu na předepsaném formuláři. Úředním subjektem v případě České republiky je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Hradec Králové. Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu v rámci obchodní výměny mezi členskými státy EU nepodléhá povolovacímu řízení.

 

Dne 27. 7. 2020 bylo Ministerstvem zemědělství ČR vydáno opatření obecné povahy (OOP) č.j. 33784/2020-MZE-16212,

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020. Došlo k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou lesních porostů a Ministerstvo zemědělství na to reaguje změnou přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření). Ucelení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití vlastníky lesů zhruba do konce třetího čtvrtletí roku 2020. Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Aktuální opatření obecné povahy najdete na úřední desce MZe i na úředních deskách obcí. Tisková zpráva MZe a přílohy zde.

Elektronické žádosti pro on-line vyplnění a odeslání

 • práce s formuláři nevyžaduje přihlášení
 • předpokládá se vyplnění a odeslání žádosti prostřednictvím webového interaktivního formuláře
 • elektronická verze formuláře pomáhá žadatelům s vyplněním žádosti a minimalizuje možnost výskytu chyb
 • po elektronickém odeslání žádosti z formuláře musí být zároveň podána řádně podepsaná listinná anebo elektronická (PDF) verze formuláře
 • listinnou žádost lze vytisknout z PDF, které je možné uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a podepsanou spolu s elektronickou verzí formuláře a příloh na datovém nosiči předat do podatelny ÚHÚL
 • elektronickou (PDF) žádost lze uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a včetně příloh podat prostřednictví datové zprávy, žádost a ostatní relevantní dokumenty však musí být podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob
 • rozhodující je listinná forma žádosti nebo žádost včetně příloh podaná datovou zprávou

Informace k formátu hlášení ve tvaru XML za rok 2020

Použití jiného než platného formátu pro tvorbu hlášení v XML, například tzv.  neplatný "trvalý formát", neumožní načíst hlášení prostřednictvím brány k odeslání hlášení v ERMA2 a tím nedojde k okamžité kontrole chyb a nedojde k vygenerování potvrzení o přijetí  hlášení do systému evidence ERMA2. Hlášení v jiném než platném formátu vyžaduje nejprve úpravu do formátu platného a následně teprve může být aplikací zpracován. Nechcete-li se takto zdržet, ověřte si, že ve vašem školkařském programu je předepsaná platná šablona uplatněna, zapracována.

Ve věci formátu hlášení ve tvaru XML

nebylo vedeno připomínkové řízení mezi autory školkařského evidenčního programu a pověřenou osobou ani Ministerstvem zemědělství. Trvalý formát je neplatný a nebylo o jeho uplatnění jednáno. Jakákoliv jiná tvrzení se nezakládají na pravdě.

Manuál pro provádění šetření pro vydání rostlinolékařského pasu

u rozmnožovacího materiálu a sazenic lesních dřevin

Informace k příjmu hlášení dodavatele za rok 2020 se stavem k 31.12.2020 prostřednictvím XML odeslaného přes aplikaci ERMA2 dodavatelem.

Šablona XSD pro tvorbu XML hlášení 2020 ve školkařských programech je ke stažení zde a je jediná platná, závazná, vydaná MZe. Soubor hlášení XML v jiném formátu nelze přes aplikaci ERMA2 zde odeslat! Před použitím Vašeho školkařského SW se tedy nejprve ujistěte, ověřte si u svého dodavatele školkařského programu, že máte v programu platnou šablonu, abyste předešli komplikacím a zdržení v termínu odeslání hlášení, daném zákonem ( do 15. 1. 2021). Aplikace ERMA2 skutečně jiný formát hlášení nenačte. Jiná tvrzení se nezakládají na pravdě.

V menu vlevo je zařazen nový modul Nabídka a poptávka RM

Pro přístup k funkcím, které zahrnují zejména vkládání a správu nabídek a poptávek, je nutné mít registrovaný přístup k portálu eAGRI zde.

Účet je při prvním přihlášení nutné aktivovat. Aktivace probíhá přes ověřovací kód zaslaný SMS na telefonní číslo zadané k účtu.

Zařídit si lze dva typy přístupu:

 • Omezený registrovaný přístup Tento typ přístupu lze využít pro vkládání nabídek a nahlížení do poptávek, je určen například pro vlastníky zdrojů RM, kteří však nejsou držiteli licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu podle zákona č. 149/2003 Sb. a zároveň nemají zájem o získání plnohodnotného přístupu.
 • Plnohodnotný registrovaný přístup je určen zejména pro držitele licence podle zákona č.149/2003 Sb. a jejich odpovědné zástupce. Uživatelé mají přístup ke kompletní množině funkcí včetně možnosti uvést informace o dodavateli RM při vkládání nabídky.