ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

XML hlášení pověřené osobě za rok 2019

XSD šablona k použití pro tvorbu hlášení za rok 2019 ve školkařských evidenčních programech je ke stažení zde a je jediná platná. Šablonu systém generuje každý rok automaticky, aktualizuje se její podoba pro daný rok hlášení. Jakékoliv úpravy ve struktuře prvků šablony znemožní načtení údajů z výsledného souboru XML hlášení do evidenčního systému ERMA2. Vydanou šablonu proto považujte za naprosto závaznou pro případnou tvorbu XML ve školkařském programu. Hlášení v jiné podobě XML, která nejsou v souladu se šablonou a proto je nelze do ERMA2 načíst, je potřeba zaslat ve správné podobě XML (kontaktujte svého dodavatele školkařského programu) nebo jinou formou (XLS tabulky, průvodní listy).

 

Hlášení pověřené osobě za rok 2019

Termín pro příjem hlášení dodavatele o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin za rok 2019 je dle zákona 149/2003 Sb. do 15. 1. 2020.

Hlášení lze vytvářet a odesílat přímo prostřednictvím aplikace ERMA2. Pověřená osoba přijímá také hlášení vytvořená školkařským programy ve formátu XML,šablona platná pro hlášení za rok 2019 pro školkařské programy je ke stažení zde. Šablony pro podání hlášení ve formátu XLS (excelové tabulky) jsou ke stažení na stránkách ÚHÚL, v jejich záhlaví uveďte správný rok, za který je hlášení podáváno. Odeslat hlášení lze buď prostřednictvím aplikace ERMA2 ve formátu XML, nebo jinou formou přílohou v e-mailu na adresu podatelna@uhul.cz. V případě, že držitel licence tuto činnost v roce 2019 vůbec neprováděl, je potřeba zaslat pověřené osobě čestné prohlášení o této skutečnosti na adresu podatelna@uhul.cz.

V menu vlevo je zařazen nový modul Nabídka a poptávka RM

Pro přístup k funkcím, které zahrnují zejména vkládání a správu nabídek a poptávek, je nutné mít registrovaný přístup k portálu eAGRI zde.

Účet je při prvním přihlášení nutné aktivovat. Aktivace probíhá přes ověřovací kód zaslaný SMS na telefonní číslo zadané k účtu.

Zařídit si lze dva typy přístupu:

  • Omezený registrovaný přístup Tento typ přístupu lze využít pro vkládání nabídek a nahlížení do poptávek, je určen například pro vlastníky zdrojů RM, kteří však nejsou držiteli licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu podle zákona č. 149/2003 Sb. a zároveň nemají zájem o získání plnohodnotného přístupu.
  • Plnohodnotný registrovaný přístup je určen zejména pro držitele licence podle zákona č.149/2003 Sb. a jejich odpovědné zástupce. Uživatelé mají přístup ke kompletní množině funkcí včetně možnosti uvést informace o dodavateli RM při vkládání nabídky.

 

 

   Na webu ÚHÚL naleznete mapové znázornění možných přenosů reprodukčního materiálu mezi PLO:

Přenos reprodukčního materiálu mezi PLO

 Vyberte dřevinu a PLO, do které chcete zjistit možný přenos z jiných PLO. Přenos reprodukčního materiálu lze provádět způsobem stanoveným v Příloze č. 1–5 vyhlášky č. 139/2004 Sb. s přípustným vertikálním posunem.

 

Podpora genofondu lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství České republiky vyhlásilo

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2019 až 2027.

Ke stažení Národní program v PDF zde.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2019 – 2027

Žádosti o zařazení genetického zdroje do Národního programu zde.

 

 

Elektronické žádosti pro on-line vyplnění a odeslání

  • práce s nimi nevyžaduje přihlášení
  • předpokládá se vyplnění a odeslání žádosti prostřednictvím webového interaktivního formuláře
  • elektronická verze formuláře pomáhá žadatelům s vyplněním žádosti a minimalizuje možnost výskytu chyb
  • po elektronickém odeslání žádosti z formuláře musí být zároveň podána řádně podepsaná listinná anebo elektronická (PDF) verze formuláře
  • listinnou žádost lze vytisknout z PDF, které je možné uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a podepsanou spolu s elektronickou verzí formuláře a příloh na datovém nosiči předat do podatelny ÚHÚL
  • elektronickou (PDF) žádost lze uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a včetně příloh podat prostřednictví datové zprávy, žádost a ostatní relevantní dokumenty však musí být podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob
  • rozhodující je listinná forma žádosti nebo žádost včetně příloh podaná datovou zprávou

 

 

Aktuální informace týkající se PRV 2014–2020

- operace zalesňování a zakládání lesů a operace Lesoenvi – genofond lesních dřevin

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2018

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., pro rok 2018

 Informace k novele zákona o rostlinolékařské péči zde.

 

Metodická informace MZe k pravidlům přenosu reprodukčního materiálu Douglasky tisolisté a Jedle obrovské z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) z USA a Kanady

 

 

Výpěstnost a produkční jednotky

naleznete zde.

 

 

Evropská komise zprovoznila pro veřejnost webovou stránku, kde je možné nahlížet do Národních seznamů členských států EU předkládaných každoročně jednotlivými členskými státy EU v souladu s Nařízením komise 1597/2002: