ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

Dne 27. 7. 2020 bylo Ministerstvem zemědělství ČR vydáno opatření obecné povahy (OOP) č.j. 33784/2020-MZE-16212,

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020. Došlo k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou lesních porostů a Ministerstvo zemědělství na to reaguje změnou přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření). Ucelení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití vlastníky lesů zhruba do konce třetího čtvrtletí roku 2020. Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Aktuální opatření obecné povahy najdete na úřední desce MZe i na úředních deskách obcí. Tisková zpráva MZe a přílohy zde.

Elektronické žádosti pro on-line vyplnění a odeslání

  • práce s formuláři nevyžaduje přihlášení
  • předpokládá se vyplnění a odeslání žádosti prostřednictvím webového interaktivního formuláře
  • elektronická verze formuláře pomáhá žadatelům s vyplněním žádosti a minimalizuje možnost výskytu chyb
  • po elektronickém odeslání žádosti z formuláře musí být zároveň podána řádně podepsaná listinná anebo elektronická (PDF) verze formuláře
  • listinnou žádost lze vytisknout z PDF, které je možné uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a podepsanou spolu s elektronickou verzí formuláře a příloh na datovém nosiči předat do podatelny ÚHÚL
  • elektronickou (PDF) žádost lze uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a včetně příloh podat prostřednictví datové zprávy, žádost a ostatní relevantní dokumenty však musí být podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob
  • rozhodující je listinná forma žádosti nebo žádost včetně příloh podaná datovou zprávou

Informace k formátu hlášení ve tvaru XML za rok 2020

Použití jiného než platného formátu pro tvorbu hlášení v XML, například tzv.  neplatný "trvalý formát", neumožní načíst hlášení prostřednictvím brány k odeslání hlášení v ERMA2 a tím nedojde k okamžité kontrole chyb a nedojde k vygenerování potvrzení o přijetí  hlášení do systému evidence ERMA2. Hlášení v jiném než platném formátu vyžaduje nejprve úpravu do formátu platného a následně teprve může být aplikací zpracován. Chcete-li se takovému zdržení vyhnout, ověřte si, že ve vašem školkařském programu je předepsaná platná šablona uplatněna.

Ve věci formátu hlášení ve tvaru XML

nebylo vedeno připomínkové řízení mezi autory školkařského evidenčního programu a pověřenou osobou ani Ministerstvem zemědělství. Trvalý formát je neplatný a nebylo o jeho uplatnění jednáno. Jakákoliv jiná tvrzení se nezakládají na pravdě.

Manuál pro provádění šetření pro vydání rostlinolékařského pasu

u rozmnožovacího materiálu a sazenic lesních dřevin

Informace k příjmu hlášení dodavatele za rok 2020 se stavem k 31.12.2020 prostřednictvím XML odeslaného přes aplikaci ERMA2 dodavatelem.

Šablona XSD pro tvorbu XML hlášení 2020 ve školkařských programech je ke stažení zde a je jediná platná, závazná, vydaná MZe. Soubor hlášení XML v jiném formátu nelze přes aplikaci ERMA2 zde odeslat! Před použitím Vašeho školkařského SW se tedy nejprve ujistěte, ověřte si u svého dodavatele školkařského programu, že máte v programu platnou šablonu, abyste předešli komplikacím a zdržení v termínu odeslání hlášení, daném zákonem ( do 15. 1. 2021). Aplikace ERMA2 skutečně jiný formát hlášení nenačte. Jiná tvrzení se nezakládají na pravdě.

V menu vlevo je zařazen nový modul Nabídka a poptávka RM

Pro přístup k funkcím, které zahrnují zejména vkládání a správu nabídek a poptávek, je nutné mít registrovaný přístup k portálu eAGRI zde.

Účet je při prvním přihlášení nutné aktivovat. Aktivace probíhá přes ověřovací kód zaslaný SMS na telefonní číslo zadané k účtu.

Zařídit si lze dva typy přístupu:

  • Omezený registrovaný přístup Tento typ přístupu lze využít pro vkládání nabídek a nahlížení do poptávek, je určen například pro vlastníky zdrojů RM, kteří však nejsou držiteli licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu podle zákona č. 149/2003 Sb. a zároveň nemají zájem o získání plnohodnotného přístupu.
  • Plnohodnotný registrovaný přístup je určen zejména pro držitele licence podle zákona č.149/2003 Sb. a jejich odpovědné zástupce. Uživatelé mají přístup ke kompletní množině funkcí včetně možnosti uvést informace o dodavateli RM při vkládání nabídky.

 

 

   Na webu ÚHÚL naleznete mapové znázornění možných přenosů reprodukčního materiálu mezi PLO:

Přenos reprodukčního materiálu mezi PLO

 Vyberte dřevinu a PLO, do které chcete zjistit možný přenos z jiných PLO. Přenos reprodukčního materiálu lze provádět způsobem stanoveným v Příloze č. 1–5 vyhlášky č. 139/2004 Sb. s přípustným vertikálním posunem.

 

Podpora genofondu lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství České republiky vyhlásilo

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2019 až 2027.

Ke stažení Národní program v PDF zde.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2019 – 2027

Žádosti o zařazení genetického zdroje do Národního programu zde.

 

 

Aktuální informace týkající se PRV 2014–2020

- operace zalesňování a zakládání lesů a operace Lesoenvi – genofond lesních dřevin

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2018

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., pro rok 2018

 Informace k novele zákona o rostlinolékařské péči zde.

 

Metodická informace MZe k pravidlům přenosu reprodukčního materiálu Douglasky tisolisté a Jedle obrovské z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) z USA a Kanady