Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

pilatka ovocná
Priophorus pallipes

třída: hmyz (Insecta) řád: blanokřídlí (Hymenoptera) čeleď: pilatkovití (Tenthredinidae)

Vědecká synonyma: Priophorus padi

EPPO kód: PRIOPA

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Třešně, slivoně, meruňky, broskvoně, hloh, jeřáb, maliník, ostružiník a jiné dřeviny.
Popis škůdce
Dospělci jsou 5–8 mm dlouzí, černí se světle žlutýma nohama a nažloutlými, řidčeji zahnědlými křídly. 
Larvy jsou zelené. Na každém článku mají 3 příčné řady bělavých bradavek. Při podráždění se svíjejí a spouštějí k zemi.
Příznaky poškození
Listy jsou zprvu skeletované, později jsou v nich vykousané díry, nebo jsou požrané úplně.
Životní cyklus
Samičky kladou vajíčka koncem dubna a začátkem května na rub listů do řady podél hlavního žebra. Larvy listy nejprve skeletují a dírkují, později ožírají celé. Kuklí se koncem května v hnědavých zápředcích, upředených mezi listy nebo v trhlinách kůry. Dospělci pilatek 2. generace létají od poloviny června, 3. generace v září a v říjnu. Larvy přezimují v zemi.
Hospodářský význam
Vyskytuje se často a způsobuje vážné škody tím, že snižuje úrodu a oslabuje stromy.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pravidelné vizuální hodnocení zdravotního stavu výsadeb ke zjištění prvních výskytů škůdců nebo prvních příznaků poškození škůdci. 
Monitoring letové aktivity pomocí optických lapačů – bílých lepových desek, lapače se vyvěšují cca týden před začátkem kvetení.
Prognóza výskytu
Dle výskytu v předchozím roce.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Ošetřuje se při výskytu larev (housenic) ve škodlivém množství.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
  Podpora predátorů a parazitoidů. Spadlé plody sesbírat dříve, než je larvy opustí.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací škůdců lze obecně předejít střídáním úč. látek insekticidních přípravků se stejným mechanizmem účinku a dodržením stanoveného počtu aplikací.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní – neošetřenou variantou.