Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - pochmurnatka mrkvová

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Může se vyvíjet na kulturních i plevelných rostlinách z čeledi miříkovitých. Ze zelenin preferuje mrkev a vyvíjí se také na celeru, petrželi a pastináku.
Příznaky poškození
Larvy první generace, pokud napadají mladé rostliny, způsobí, že rostliny zavadají, jejich růst je zpomalen a mohou žírem na kořenech uhynout, zejména v období sucha. Poškození kořenů na více vyvinutých rostlinách se projevuje fialovým zabarvením a později žloutnutím listů. Larvy vyžírají v kořenech chodbičky, čímž kořeny znehodnocují. Kořeny po žíru larev jsou nahořklé a snadno podléhají hnilobě. Bulvy celeru se také zabarvují do fialova.
Životní cyklus
Pochmurnatka mrkvová patří mezi dvoukřídlý hmyz. Má 2 generace v roce. Přezimuje kukla (puparium, které je slámově žluté) v půdě na poli, kde proběhl vývoj larev. K líhnutí much dochází v druhé polovině května. Samičky kladou vajíčka na rostliny nebo do půdy poblíž rostlin. Larvy po vylíhnutí nejprve ožírají postranní kořínky a od 3. vývojového stupně zažírají do kůlovitého kořenu, ve kterém vyžírají těsně pod povrchem nepravidelné chodbičky. Chodbičky i pletiva nad nimi se zabarvují do rezavožluté barvy. Od srpna se líhnou dospělci druhé generace. Larvy druhé generace poškozují kořeny po celý podzim. Larvy druhé generace se kuklí v napadeném kořeni nebo půdě. Část larev může v kořenech přezimovat a kuklí se až na jaře.
Hospodářský význam
Je významným škůdcem mrkve, ale může škodit také na celeru a petrželi.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Žluté misky nebo žluté lepové desky.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Práh škodlivosti podle údajů ze zahraničí je velmi nízký. Počet jedinců na lapač a den: pro první generaci 0,5, pro druhou 1.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Pochmurnatka mrkvová je špatným letcem. Do porostů naletuje z loňských ploch s porosty kořenové zeleniny. Porosty je třeba zakládat co nejdále od loňských ploch. Při zjištění poškození dodržovat 5 letý odstup v pěstování kořenové zeleniny. Likvidovat plevele a odstraňovat posklizňové zbytky a napadené kořeny.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Přikrývaní netkanými textiliemi v období před začátek letu dospělců.
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin