Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - květilka zelná

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Ozimá i jarní řepka, brukvovitá zelenina, brukvovité plevele, z okrasných rostlin (např. zástupce rodů Cheiranthus a Matthiola).
Popis škůdce
Dospělci se podobají mouše domácí. Jsou však štíhlejší a mají širší křídla.
Vajíčka jsou 0,8-1,0 mm dlouhá, silně protáhlá a jasně bílá. 
Larvy jsou špinavě bílé, beznohé a bezhlavé (apodní acephalní), na předním konci zúžené, až 8 mm dlouhé. Zadní konec těla je plochý, uprostřed se dvěma tmavými, silně sklerotizovanými dýchacími otvory. Dorůstají až 8 mm.
Kukla je hnědá, soudečkovitá, 6 mm dlouhá.
Možnost záměny škůdce
Dospělce i larvu lze zaměnit s dalšími druhy dvoukřídlého hmyzu, který však v porostech řepky neškodí.
Příznaky poškození
Larvy pronikají z půdy ke kořínkům rostlin, které zpočátku povrchově ožírají. Později způsobují zánik hlavního kořene. Protože rostliny mají silně poškozený kořenový systém, který nezajišťuje potřebné množství vody a živin, jsou listy modrofialové a rostliny zakrnělé. Dají se z půdy snadno vytáhnout. Poškozené rostliny postupně hynou. 
V případě příznivých vláhových podmínek nahrazují rostliny hlavní kořen adventivními kořínky. Takto zregenerované rostliny ozimé řepky jsou podstatně náchylnější k poškození během přezimování než rostliny s normálně vyvinutým kořenovým systémem. 
Dospělci rostliny nepoškozují.
Možnost záměny poškození
Poškození kořenů je tak specifické, že je těžko zaměnitelné s poškozením jinými škůdci. Podobné příznaky na nadzemních částech mívají rostliny rostoucí na těžkých, přemokřených půdách s nedostatkem živin nebo rostoucí na utužených souvratích. Někdy se tak projevuje i poškození reziduem herbicidů od předplodiny. Kořeny mohou podobně poškodit půdní houby, v našich podmínkách je to však málo obvyklé.
Životní cyklus
Přezimuje ve stadiu kukly (pupária) v půdě. Ke kladení vajíček 1. generace dochází od konce dubna do poloviny května, 2. generace v červenu až červenci a 3. generace v srpnu až říjnu. Vývoj jedné generace trvá 3 až 4 týdny. Jednotlivé generace se prolínají. Vajíčka jsou kladena ve skupinách po 5-20ti kusech na kořenový krček nebo půdu v jeho blízkosti. Larvy nejprve ožírají pokožku kořenového krčku a malé kořínky. Larvy se kuklí v okolí kořenové systému, kde lze snadno nalézt světle hnědá pupária.
Květilka zelná má u nás 3 generace v roce.
Hospodářský význam
Pro ozimou řepku je nebezpečná třetí (podzimní) generace, pro jarní řepku naopak první (jarní). Význam poškození larvami se postupně zvyšuje. V zahraničí je považována za mimořádně významného škůdce zejména v podzimním období.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Vizuální kontrola porostu.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Účinnou prevencí může být prostorová izolace mezi porosty jarní řepky, brukvovité zeleniny a ozimé řepky.
Z přirozených nepřátel mají největší význam střevlíci, kteří konzumují vajíčka a malé larvičky.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Postřiky jsou málo účinné. Účinnější ochranou je insekticidní moření osiva přípravky s účinnou látkou clothianidin v kombinaci s beta-cyfluthrinem. Jiné účinné látky používané v mořidlech nebo postřiky během vegetace neúčinkují zcela spolehlivě.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ošetření je možno ověřit již v podzimním období podle stupně poškození kořenového systému rostlin, případně podle počtu rostlin, které rostou na jednotce plochy.