Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - broskvoň

Pěstební opatření
Pěstitelské postupy
Volba pozemku
Poloha pozemku
Poloha pozemku pro výběr sadů je činitelem, který trvale ovlivňuje konečné výsledky a rentabilitu produkce a který je současně jen velmi obtížné a finančně nákladné ovlivnit následně zavedením dalších pěstebních opatření (např. vybudování protimrazových systémů v inverzních lokalitách). Pro správný výběr polohy je třeba brát v úvahu požadavky jednotlivých komodit na klimatickou charkteristiku stanoviště (průměrná teplota, srážky, frekvence výskytu pozdních jarních mrazíků), maximální výšku podzemní vody apod. 
Tolerance k méně příznivým vlastnostem polohy pozemku je významným způsobem ovlivněna odrůdou, případně podnoží nebo způsobem pěstování. Tyto faktory tak mohou do jisté míry i eliminovat nebo omezit vliv méně vhodné lokality. 
Broskvoně jsou klimaticky náročný ovocný druh. Vyžadují průměrné roční teploty nad 8,5 °C, 550 – 700 mm srážek. Nejlepší výsledky poskytují v oblastech o nadmořské výšce do 250 m n.m., s průměrnou roční teplotou 9°C a průměrnými ročními srážkami 600-700 mm. Jsou citlivé na vyšší obsah vápníku v půdě (chloróza). Broskvoně jsou náročné na dostatek vláhy, v nadměrně vlhkých půdách však kořeny trpí asfixií. Broskvoně jsou citlivé na půdní únavu.
Abiotické faktory
Ochrana proti chorobám
Ochrana proti škůdcům
Regulace plevelů
Další prostředky na OR
Regulace růstu
V zemědělství je užívána řada účinných látek s morforegulačním účinkem.