Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

dlouhan
Arrhenodes minutus

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: dlouhanovití (Brentidae)

EPPO kód: ARRHMI

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Dlouhan Arrhenodes minutus škodí zejména na dřevinách rodu dub (Quercus), ale může napadat i ostatní listnaté dřeviny, např. jilm (Ulmus), topol (Populus), buk (Fagus).
Situace v ČR
Status výskytu v ČR
Dlouhan A. minutus se v ČR nevyskytuje.
Výsledky detekčních průzkumů
Úřední detekční průzkum výskytu dlouhana A. minutus se v ČR neprovádí.
Popis škůdce
Dospělci jsou nápadně protáhlí, s dlouhým noscem. Jejich velikost je velmi variabilní, od 7 do 25 mm, jiné prameny udávají 13–35 mm. Brouci nemají lomená tykadla, jsou zbarvení červenohnědě, na krovkách mají podlouhlé žluté skvrnky a objevuje se u nich výrazný pohlavní dimorfismus. Samci mají nosec široký a zploštělý, samice dlouhý a tenký.
Larvy jsou bílé, značně protáhlé, válcovité a prohnuté. Mají 3 páry hrudních nohou a jeden pár panožek.
Možnost záměny škůdce
Dospělci jsou velmi charakterističtí, možnost záměny je prakticky vyloučena.
Příznaky poškození
Larvy se zavrtávají do dřeva, obvykle přímým směrem do jádra, tenčí kmeny mohou být provrtány z jedné strany na druhou chodbou ve tvaru U a zpět. V řezivu se poškození projevuje horizontálními požerky v různých směrech.
Možnost záměny poškození
Požerky by bylo možné zaměnit za požerky jiných dřevokazných škůdců, například z čeledí pilořitkovití (Siricidae), korovníkovití (Bostrichidae) nebo tesaříkovití (Cerambycidae).
Životní cyklus
Brouci se shromažďují v místech poranění stromu, kam jsou vábeni vytékající mízou. Samičky kladou vajíčka po jednom do vykousaných otvorů, ve své domovině nejčastěji ve dvou periodách, a to od poloviny června do konce července a od začátku do poloviny září. Vylíhlé larvy se poté prokousávají kmenem. Životní cyklus trvá obvykle 3 roky.
Způsoby šíření
Šíření na dlouhé vzdálenosti a v mezinárodním obchodu je možné zejména s nezpracovaným dřevem živných rostlin.
Hospodářský význam
Největší ztráty působí dlouhan A. minutus na produkci kvalitního tvrdého dřeva, které dále nelze využít v řadě technologií zpracování. Dlouhan A. minutus je považován za významného přenašeče Ceratocystis fagacearum, karanténního houbového patogenu vyvolávajícího v Severní Americe vadnutí dubů.
Zeměpisné rozšíření
Původní – východní část USA, jihovýchodní Kanada.
Fytosanitární regulace
A. minutus se podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, přílohy II řadí mezi karanténní škodlivé organismy pro EU, jejichž výskyt není na území EU znám. Hlavní hostitelské rostliny dlouhana určené k pěstování (kromě osiva, materiálu in vitro a bonsají) jsou podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2019 považovány za vysoce rizikové rostliny, jejichž dovoz na území EU se zakazuje, dokud se neprovede posouzení rizika tohoto dovozu. 
Dlouhan A. minutus je coby přenašeč karanténní houby Bretziella fagacearum zařazen také v Seznamu A1 Evropské a středozemní organizace pro ochranu rostlin (EPPO), v němž jsou uvedeny škodlivé organismy, které se nevyskytují na území EPPO a které EPPO doporučuje členským státům regulovat jako karanténní škodlivé organismy. Možnost zavlečení dlouhana A. minutus je omezena fytosanitárními opatřeními, vyžadujícími ošetření dováženého dřeva dubů z USA a topolů z USA a Kanady.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nejdůležitější roli v územích s výskytem dlouhana A. minutus hraje ochrana před poraněním stromů, dále rychlé odstraňování odumírajících stromů a pokácených kmenů.
Povolené přípravky na ochranu rostlin