Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

háďátko ovesné
Heterodera avenae

třída: Secernentea řád: háďátka (Tylenchida) čeleď: háďátkovití (Heteroderidae)

EPPO kód: HETDMA

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Přednostně oves, jarní ječmen, jarní a ozimá pšenice, ozimý ječmen a žito, plevelné rostliny (oves hluchý) a různé druhy trav.
Popis škůdce
​Cysty mají citronovitý tvar, jsou 0,6–0,8 mm dlouhé a 0,4–0,5 mm široké. Obsahují 200–250 vajíček (někdy možno až 600). Zpočátku bílé po opadu z kořenového systému tmavohnědé barvy. Cysty jsou odumřelé samičky. 
Samečci jsou štíhlí, 1,4 mm dlouzí.
Příznaky poškození
​Od poloviny května jsou napadené mladé rostlinky v ohniscích zbrzděny v růstu. Slabě odnožují nebo neodnožují vůbec. Špičky listů jsou od 4. listu zpočátku načervenalé, později žloutnou. Klasy (laty) jsou slabé a zkrácené, mají jen málo klásků. Později dozrávají, takže ohniska napadení se prozrazují jako zelená ohniska ve zrajícím porostu. Při silném napadení rostliny odumírají. Kořeny jsou silně redukované, poněkud ztlustlé a tmavé. Druhotně je napadá houba Fusarium  spp. a odumírají. Asi od poloviny června jsou na koříncích vidět tvořící se cysty.
Životní cyklus
Larvy začínají opouštět cysty v březnu, při teplotě půdy 4 °C. Nejintenzivněji se líhnou z cyst v dubnu a květnu. V červnu líhnutí ustává. Larvy vnikají do kořínků hostitelských rostlin. Samičky po oplodnění zduří, mění se v cysty plné vajíček a z kořínků odpadávají. 
Má 1 generaci za rok. 
Pro rozmnožování háďátka ovesného jsou příznivé lehké a středně těžké půdy, s pórovitostí 24 % ve vlhkých oblastech s vydatnými vodními srážkami. Vlhké jaro je pro vývoj příznivé. Následuje-li suché období, dochází k větším škodám.
Hospodářský význam
K vážným hospodářským ztrátám na výnosech může dojít v místech intenzivního pěstování ovsa.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
​Pro orientační monitoring je možné vizuálně zjišťovat přítomnost samic, cyst na koříncích hostitelských rostlin.
Odběr půdních vzorků a extrakce cyst, např. pomocí Fenwickovy konve. Po zjištění cyst háďátek rodu Heterodera ve vzorku je pro jednoznačnou identifikaci nutné provést mikroskopickou analýzu fenestrální oblasti cyst.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Oves:
125 larev ve 100 cm3 zeminy.
Ječmen:
400 larev ve 100 cm3 zeminy.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Vhodný osevní postup, ve kterém jsou zařazeny okopaniny, luštěniny a vojtěška. Setí tolerantních odrůd. Dočasné vyřazení hostitelských rostlin z osevního postupu. 
Dezinfekce mechanizace pohybující se na pozemcích s výskytem háďátka. 
Hnojení dusíkatým vápnem množství háďátek nesnižuje, ale zmenšuje jejich škodlivost.
Přirozenými nepřáteli háďátka ovesného jsou některé půdní houby.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Přípravky pro dezinfekci půdy.
Povolené přípravky na ochranu rostlin