Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

kohoutek černý
Oulema melanopus

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

EPPO kód: LEMAME

Hostitelské spektrum
​Pšenice, ječmen, široké spektrum trav. Opomíjené druhy obilnin: žito, tritikale, kukuřice. Obvykle na těchto rostlinách probíhá pouze úživný žír dospělců.
Popis škůdce
Dospělci měří 5–6 mm, štít, hruď, břicho a nohy jsou žlutočervené, krovky, hlava a tykadla modrozelená. 
Vajíčka jsou dlouhá přibližně 1 mm, žlutooranžové barvy.  
Larvy mají vyvinuté 3 páry hrudních končetin (oligopodní larvy). Jsou špinavě bílé, kyjovitého tvaru, pokryté černým slizem a zbytky trusu. Měří 5–6 mm.
Možnost záměny škůdce

Velmi podobný je kohoutek Oulema duftschmidi - má obdobnou biologii. Rozlišování obou druhů je velmi obtížné a pro účely praktické ochrany je bezvýznamné. Bezpečné určení druhů je možné na základě preparace kopulačních orgánů. Oba druhy se vyskytují společně.

Příznaky poškození

Brouci i larvy vykousávají mezi listovými žebry podélné úzké pruhy. Po žíru brouků je porušena svrchní i dolní pokožka, po žíru larev zůstává dolní pokožka listů neporušena. Následkem toho je omezena asimilace a v rostlinách dochází ke ztrátě vody. Listy žloutnou a vadnou. 

Životní cyklus
Přezimují dospělci v zimovištích, jako jsou meze, remízky, okraje lesů, sady a podobně. U kohoutka černého může část populace přezimovat v půdě v kokonech, ve kterých se brouci vylíhli koncem léta a do zimy je neopustili. V našich podmínkách část brouků opouští půdu a přezimuje v zimovištích. Podíl různě přezimujících dospělců se může měnit i mezi roky v závislosti na průběhu počasí. V létě a na podzim provádí dospělci úživný žír, převážně na výdrolech obilnin a na mezích okolo polí, a poté přeletují do zimovišť. Na jaře postupně naletují do porostů obilnin, kde úživný žír pokračuje a přitom dochází k páření. Na počátku jarního žíru bývají dospělci nejprve soustředěni na okrajích polí. V době kladení vajíček se rovnoměrně rozptylují po porostech, takže okrajový efekt v kladení vajíček již není patrný. Naopak na okrajích bývá obvykle nižší výskyt vajíček a larev až do vzdálenosti 20 m, v důsledku zvýšeného výskytu predace a přítomnosti přirozených nepřátel kohoutků. Vajíčka jsou kladena na líc listů podél středního nervu od konce dubna do počátku června. Larvy se z vajíček líhnou za 8 až 14 dnů podle průběhu teplot. Na délce období kladení vajíček samicemi závisí stupeň škodlivosti. Hromadné líhnutí larev v populaci je synchronizováno do kratšího časového období. Larvy žerou na listech a postupně se přesouvají na horní listy. Larvy kohoutka černého a kohoutka Oulema duftschmidi se kuklí v půdě v hloubce okolo 5 cm. Brouci se líhnou v průběhu července, ještě před počátkem sklizně porostů. 
Má jednu generaci v roce.
Hospodářský význam
Ve škodlivém množství se vyskytuje v několikaletých cyklech. U kohoutků způsobují významnější škody larvy, zejména larvy vyšších vývojových stupňů. Škodlivost dospělců nebývá významná a ošetření proti dospělcům se nedoporučuje. 
Jarní obilniny jsou k napadení citlivější než ozimé. Napadené rostliny špatně metají a předčasně dozrávají. U jarního ječmene se snižuje výnos zrna vlivem nižšího počtu zrn v klasu a hmotnost tisíce zrn, což významně ovlivňuje sladařskou kvalitu zrna. U ozimé pšenice se výnosová deprese projeví, pokud většina žíru larev probíhá na praporcovém listu. Zde je přímá korelace mezi stupněm poškození praporcového listu (procento snížení listové plochy) a snížením výnosu. Vedle absolutního snížení výnosu dochází již při středních stupních výskytu larev na listech ke snížení hmotnosti tisíce zrn, a také ke snížení kvality zrna u potravinářských pšenic z hlediska pekařské kvality. Obdobně se u jarního ječmene snižuje sladařská kvalita zrna. 
Škodlivost kohoutků bývá vyšší v letech s teplým a suchým jarem v době kladení vajíček, po kterém následuje vláhově příznivé a vyrovnané období (bez prudkých dešťů a extrémně nízkých teplot) v době žíru prvních vývojových stupňů larev. Větší výnosové deprese nastávají v letech se suchým a teplým obdobím v době dozrávání obilnin, kdy se kompenzační schopnost obilnin po poškození listové plochy snižuje.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu