Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

padlí řepy
Erysiphe betae

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

Další české názvy: padlí řepné

Vědecká synonyma: Erysiphe communis f. betae, Erysiphe polygoni, Ischnochaeta polygoni, Microsphaera betae, Microsphaera polygoni

EPPO kód: ERYSBE

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Patogen napadá řepu, méně často merlíky, hospodářsky významně především cukrovku.
Příznaky napadení
Listy řepy jsou pokryty charakteristickým bílým povlakem mycelia, na němž se na konidioforech tvoří konidie. V důsledku poškození buněk epidermis se postižené části zbarvují šedobíle.
Životní cyklus
Choroba většinou nastupuje koncem července a může se šířit až do září. Z počátku jsou padlím napadeny jen jednotlivé rostliny, ale za příznivých povětrnostních podmínek - vyšší teplota (20–25 °C) a vhodná relativní vlhkost vzduchu se může velmi rychle rozšířit na celý porost. Přitom hrají důležitou roli rozdíly teplot mezi chladnějšími nocemi a teplými dny (rozdíl asi 15 °C), které jsou optimální pro rozvoj epidemie. Silné rozšíření padlí cukrovky hrozí, pokud trvá teplé a sušší počasí v letních měsících.
Hospodářský význam
Padlí řepy se vyskytuje na porostech cukrovky ve většině oblastí pěstování. Choroba nastupuje zpravidla koncem července a může se šířit až do září. Škodlivost se projevuje jak na úbytku výnosu (asi 10–20 %), tak na nižší cukernatosti (asi o 2–3 %).
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pravidelné prohlídky porostu od poloviny července.
Rozhodování o provedení ošetření
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
Při zjištění prvních ohnisek výskytu padlí na listech provést ošetření vhodným fungicidem.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Preventivní ochrana je stejná jako pro C. beticola. Především je třeba zajistit likvidaci posklizňových zbytků a plevelných řep a vyběhlic. Je možné také využít méně citlivých odrůd. Významná je harmonická výživa, zejména nepřehnojovat dusíkem.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí zejména při časném výskytu (červenec) a trvajícím vhodném počasí pro šíření. Ošetřovat nejpozději do konce srpna.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Hodnocení účinnosti ochrany
Agrotechnickými opatřeními je možné snížit nebezpečí vzniku epidemie, ale v současnosti v extrémně zúžených osevních sledech nestačí samy o sobě pro účinnou ochranu. Chemická ochrana při správném použití vhodných fungicidů je schopná dosáhnout míry účinnosti okolo 90–100 %.