Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

listokaz zahradní
Phyllopertha horticola

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: vrubounovití (Scarabaeidae)

Vědecká synonyma: Anomala horticola, Scarabaeus horticola

EPPO kód: PHYPHO

Možnost záměny poškození
Poškození asimilačního aparátu hostitelských dřevin vznikající uvedeným druhem především v jarním období jsou zaměnitelná se vzhledově velmi podobným poškozením vznikajícím vlivem polyfágních housenek a housenic (např. píďalkovití, Erebidae atp.), které mají nejvýznamnější žírovou aktivitu v době jara, resp. časného léta. Odlišení od těchto požerků je možné především dle přímé determinace původců žíru. Poškození kořenů larvami tohoto druhu je jasné z rychlého vadnutí celých nadzemních částí rostlin. Tato reakce hostitelské dřeviny může být v ojedinělých případech nespecifická. Poškození kořenů ponravami je spojeno s jejich přítomností v půdním substrátu, který bezprostředně navazuje na kořenový systém rostlin.

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Listokaz je polyfág.
Popis druhu
Dospělci jsou 8–12 mm dlouzí, hlava a štít a štítek jsou zelené nebo zelenomodré, krovky žlutohnědé až hnědé. Spodní strana těla je kovově zelená, modrá nebo černá. Tělo je černě opýřené. Samci jsou dlouze a odstále opýření, na svrchní straně černě, na spodní straně černě a šedě. Samice mají svrchní stranu opýřenou krátce, šedě. Tykadla červenohnědá, na svrchní straně více méně černá, palička je černá. Hlava svraskale tečkovaná, předohruď užší než krovky, uprostřed nejširší, s mělkými vtisky a v přední polovině naznačenou podélnou linkou. Krovky jsou nepravidelně tečkované. Zadní stehna jsou nepatrně tlustší než ostatní, brvitá. 
Larvy jsou 25–30 mm dlouhé, hlava je dlouhá asi 2,3 mm a široká 2,8 mm. Hlava je bledožlutá a lesklá se dvěma řadami štětinek na temeni. Tykadla jsou štíhlá, čtyřčlenná, nohy dlouhé, ukončené tenkými, špičatými, téměř rovnými drápky.
Možnost záměny druhu
Larvy jsou podobné mladým larvám - ponravám chroustů.
Příznaky poškození
Požrané pupeny a květy, později i mladé plody, skeletované listy.
Životní cyklus
Listokazi mají pouze jednu generaci ročně. Larvy přezimují a kuklí se na jaře příštího roku. Brouci se líhnou koncem května a začátkem června. Po vylíhnutí vylézají z půdy, samice jsou ihned oplodněny a krátce nato opakovaně kladou vajíčka do půdy. Létají především v poledních hodinách. Samičky kladou od června vajíčka do půdy, v zahradách, sadech nebo lesních pasekách. Vylíhlé larvy okusují kořínky různých rostlin.
Hospodářský význam
Příležitostný škůdce, který může v případě přemnožení způsobit významné škody. Larvy škodí na kořenech trav, obilnin, na bramborách, jeteli i v ovocných školkách na mladých stromcích. Brouci ožírají květy i listy různých rostlin. Velmi často se vyskytují v květech růží a ovocných stromů. Největší škody způsobují na jabloních, kde ožírají květy, pupeny i vykusují listy. Škodí rovněž na révě vinné, na níž skeletují listy.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pravidelné vizuální hodnocení zdravotního stavu výsadeb ke zjištění příznaků napadení škůdcem - poškození květů, listů a plodů. Sklepávání dospělců pomocí sklepávadla.
Prognóza výskytu
Dle výskytu v předchozím roce.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Ošetřuje se při výskytu škůdce. 
Prahy škodlivosti nejsou známy.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepřímá ochrana je založená na podpoře přirozených nepřátel, predátorů a parazitoidů (ozelenění meziřadí, biokoridory, aplikace selektivních pesticidů). 
Larvy hubí krtci, imaga loví roupci a ptáci.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Mechanické sklepávání do plachet brzy ráno a následné zničení. 
Sběr a likvidace brouků.
Chemická ochrana rostlin
Ošetřuje se proti dospělcům.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací škůdců lze obecně předejít střídáním účinných látek insekticidních přípravků se stejným mechanizmem účinku a dodržením doporučené dávky a stanoveného počtu aplikací. 
Při podezření na snížení účinnosti je vhodné přípravek vyřadit ze systému ochrany a nahradit jej jiným, doposud nepoužívaným s odlišným mechanismem působení.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou. 
Hodnotí se pomocí trojbodové stupnice, bod 1 – účinnost aplikovaného ošetření výborná, bod 2 – účinnost aplikovaného ošetření uspokojivá, bod 3 – účinnost aplikovaného ošetření nedostatečná.