Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

lýkožrout borový
Ips sexdentatus

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

Vědecká synonyma: Ips pinastri, Ips stenographus, Ips typographus

EPPO kód: IPSXSE

Hostitelské spektrum
Jedná se prakticky o oligofágní druh na borovicích (druh byl pozorován na následujících druzích borovice: b. černá a b. lesní), který napadá staré, churavějící, stresované nebo zlomené stromy, či jejich části. Jen výjimečně ho nalezneme na jiné dřevině (douglaska a smrk).
Popis druhu
Jedná se o cca 5,5–8 mm velkého zástupce, který je válcovitého tvaru, tmavě hnědé barvy. Imága jsou intenzivně lesklá. Na silně prohloubené zádi mají dospělci celkem 6 zoubků, z nichž jsou první čtyři (shora) největší. Larvy jsou při vývoji soustředěny převážně pod kůrou a jsou rohlíčkovitého tvaru, cca 5–7 mm velké, beznohé a světlé, nebo slonovinové barvy.
Možnost záměny druhu
Rozlišovacím znakem tohoto druhu kůrovce je především jeho vazba na borovice - hlavní živná dřevina a také velikost druhu, který je největším zástupcem z předmětného rodu. Také je pro tento druh charakteristické, že na zadní části krovek a zadečku má 6 zoubků, ostatní druhy mají zoubky 4, příp. 3.
Příznaky poškození
Požerek je hvězdicovitý (tři až pět matečných chodeb na jednu snubní komůrku (výskyt i více matečných chodeb)), matečné chodby jsou orientovány všestranně od snubní komůrky a dosahují délky až 70 cm a šířky 4 mm. Snubní komůrka i matečné chodby zasahují do kůry, lýka a běle. Snubní komůrka je dobře patrná na kůře, na lýku a běli.
Možnost záměny poškození
Charakter poškození je obdobný jako u všech druhů rodu Ips. Tento druh lze nalézt na borovicích spíše silnějších dimenzí (bazální a kmenové části stromů). Zásadní odlišností tohoto druhu je to, že požerek je opravdu velký (délka a šířka matečných i larválních chodeb).
Životní cyklus
Rojení tohoto druhu v jarní generaci probíhá v dubnu–květnu. Zakládá i sesterskou generaci po regeneračním žíru. Letní rojení probíhá v červenci až srpnu. Má tedy celkem dvě generace do roka.
Hospodářský význam
Jedná se o druh s menší intenzitou škodlivosti. Je to druh, který napadá pouze slábnoucí a stresované stromy (např. zastíněním, přísuškem atp.) především největších dimenzí.