Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

tyfulová plísňovitost obilnin
Typhula incarnata

říše: houby (Fungi) třída: Basidiomycetes čeleď: Typhullaceae

Další české názvy: paluška travní

EPPO kód: TYPHIN

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Pšenice, ječmen, žito, tritikale, trávy.
Příznaky napadení
Časně zjara dochází ke žloutnutí listů, které při silném výskytu přechází na rostliny v okolí ohniska. Vznikají hnízda hynoucích rostlin. Na napadených pletivech se vytvářejí oválná sklerocia o velikosti 0,3–3 mm, zpočátku světlá, později hnědočervená až černá. Lze je nalézt mezi listovými pochvami a v myceliu, které pokrývá kořeny napadených rostlin
Životní cyklus
Sklerocia přežívají ve svrchní vrstvě půdy několik let. Za vlhka a při teplotách 0–10 °C (září, říjen) vyrůstá ze sklerocií mycelium, které infikuje kořeny nebo nadzemní části vzcházejících rostlin. Infekci rostlin podporují teploty blízké nule, vysoká vlhkost a nedostatek světla (sněhová pokrývka na nezamrzlé půdě). Napadeny bývají především oslabené rostliny.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Škodlivá jen v letech s dlouhou zimou a sněhovou pokrývkou.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Hodnocení napadení přímo v porostu v brzkém jaru.
Systémy varování
Dle aktuálního výskytu.
Prognóza výskytu
Favorizující faktory - zejména dlouhotrvající zima. Mírný průběh zimy.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Agrotechnická opatření viz růžová sněžná plísňovitost obilnin. Nezařazovat ozimý ječmen po ozimém ječmeni. Na jaře lehké převláčení a časné přihnojení lehce přístupným dusíkem.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Moření osiva ječmene ozimého.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence patogenu a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací lze obecně předejít jednak používáním kombinovaných fungicidů nebo takovou strategií ochrany, kdy nedochází k opakovaným aplikacím přípravků se stejným mechanizmem účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.