Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

fusariová hniloba bramboru
Fusarium solani var. coeruleum, Gibberella pulicaris (teleom.), Fusarium spp.

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes čeleď: Nectriaceae

Další české názvy: fusariová hniloba hlíz bramboru, suchá hniloba hlíz bramboru

Vědecká synonyma: Fusarium coeruleum, Fusarium sambucinum (anam.)

EPPO kód: FUSASC, GIBBPU, 1FUSAG, FUSASP

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Brambor, polyfágní původci chorob kulturních i planých rostlin.
Příznaky napadení
První příznaky lze zjistit nejdříve měsíc po sklizni. Na slupce hlíz ve skladu se objevují nekrotické skvrny, které se postupně zvětšují. Později jsou charakteristické koncentricky zvrásněnou slupkou, a také přítomností mycelia, většinou bílé, ale také žluté a růžové barvy. Dužnina se rozkládá suchou hnilobou, obvykle je možné pozorovat vrstevnatou strukturu hniloby a malé dutinky vyplněné myceliem. Hlízy buď mumifikují, nebo je rozklad dokončen měkkou hnilobou způsobenou sekundární infekcí bakteriemi, zejména při vyšší vlhkosti ve skladu.
Životní cyklus
Původci jsou přítomni v půdě, která je trvalým zdrojem infekce. Kontaminují hlízy a k infekci dochází v místech mechanického poranění při sklizni a posklizňové úpravě, případně při dalších manipulacích s hlízami ve skladu. Fusaria nejsou schopna proniknout do hlízy neporušenou slupkou nebo korkovou vrstvou hojivého pletiva.
Hospodářský význam
Původci se vyskytují ve všech půdách a napadají mechanicky poškozené hlízy, a to buď při sklizni, nebo při dalších manipulacích s hlízami. Škodlivost závisí na úrovni sklizně a posklizňové úpravy, resp. na šetrnosti zacházení s hlízami v průběhu celého technologického procesu. Výskyt je vyšší v letech s přísuškem v období sklizně, kdy dochází k vyššímu mechanickému poškození a na lehčích a kamenitých půdách.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Možná jsou pouze preventivní opatření omezující mechanické poškození hlíz při sklizni, posklizňové úpravě a dopravě. Velmi vhodná je technologie pěstování brambor v odkameněných hrůbcích, která významně snižuje mechanické poškození hlíz, a tím i jejich infekci původci této choroby. Třídění, pokud to stav hlíz dovoluje, je vhodnější provádět až před expedicí ze skladu. Pokud k poškození došlo, je nutné před další manipulací s hlízami zajistit rychlé vyhojení mechanických poranění (teplota 12–18 °C, vlhkost 85–95 %). Skladování by pak mělo probíhat v odpovídajících teplotních a vlhkostních režimech podle užitkového směru.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin