Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

mandelinka bramborová
Leptinotarsa decemlineata

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

Vědecká synonyma: Chrysomela decemlineata, Doryphora decemlineata, Polygramma decemlineata, Leptinotarsa multitaeniata

EPPO kód: LPTNDE

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Lilek brambor, rajče, lilek vejcoplodý i jiné lilkovité i plevelné.
Popis škůdce
Dospělci jsou 10–12 mm dlouzí, černožlutě pruhovaní.
Vajíčka oranžová. 
Larvy dorůstají až 15 mm, jsou zprvu světle až tmavočervené, později žlutavé. Na bocích mají po dvou řadách černých skvrn. Typický je pro ně širší vysoce klenutý zadeček.
Příznaky poškození
Brouci a larvy způsobují požerky většinou od okraje listů, při silném výskytu holožíry, kdy zůstávají z trsů brambor pouze stonky. Na konci vegetace při nedostatku potravy se dospělci živí i na hlízách vyčnívajících z brázd.
Životní cyklus
Přezimuje brouk v půdě v hloubce 10–40 cm. Úspěšnost přezimování záleží nejvíce na dostatku a kvalitě potravy v závěru vegetace a na také na průběhu zimy. Úspěšnější přezimování je v lehčích písčitých půdách a v méně proměnlivých teplotních a vlhkostních podmínkách. Brouci vylézají ze země obvykle v polovině května po vzestupu teplot v půdě na 14 °C, vyhledávají potravu a páří se. K oplození samiček však může dojít již na podzim. Samičky kladou vajíčka na spodní stranu listů ve snůškách s 30–35 vajíčky. Průměrná plodnost jedné samice je 500 vajíček. Embryonální vývoj je závislý na teplotě, při 20 °C se larvy líhnou v průměru za 10 dnů. Larvy prochází čtyřmi vývojovými stupni (instary). Po dokončení vývoje larvy zalézají do země, nejčastěji do hloubky 5–12 cm, kde se kuklí a přibližně po 14 dnech se líhnou dospělci (letní brouci), kteří mohou být v příznivých teplotních podmínkách základem pro vývoj druhé generace. Část populace však v některých letech vytváří neúplnou nebo úplnou druhou generaci, především v teplejších oblastech.
Hospodářský význam
Škodí brouci i larvy. Při nekontrolovaném rozmnožení způsobují holožíry a snížení výnosu hlíz o desítky procent. U nás mandelinka způsobuje největší škody v teplejších ranobramborářských oblastech na jižní Moravě a v Polabí, kde vytváří i dvě úplné generace.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Zjišťuje se počet ohnisek larev na 1 ha přímým odpočtem. Výskyt mandelinky závisí na koncentraci ploch a četnosti zařazení brambor v osevních sledech, průměrné teplotě oblasti a na příznivých podmínkách pro přezimování.
Prognóza výskytu
Prognózu lze provádět podle počtu dospělců v porostech v jarním období. Předpověď potřeby ošetření je při výskytu 100 brouků na jaře po náletu do porostů.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
14 ohnisek larev /1 ha nebo při výskytu 5000 larev /1 ha.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Z preventivních opatření je důležité především důsledné střídání plodin v rámci osevního sledu. Populaci přezimujících dospělců redukuje použití rotavátorů při obdělávání půdy a technologie odkameňování. Na malých plochách je možno doporučit sběr jarních brouků a jejich mechanickou likvidaci zároveň s larvami a vajíčky.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření je nutno provádět na larvy prvního a druhé vývojového stupně. U larev třetího a čtvrtého stupně vzrůstá tolerance k některým přípravkům a zvyšuje se riziko vzniku a šíření rezistentních jedinců vůči pesticidům. Termín ošetření se doporučuje v době maxima líhnutí larev.
U porostů o větší ploše postačí často ošetřit pouze jejich okraje, kde se škůdce vyskytuje nejčastěji nebo ohniska výskytu. Použití insekticidního mořidla by mělo být zdůvodněno, například pouze tam, kde dochází pravidelně ke škodlivému výskytu mandelinky bramborové, která je rezistentní vůči více účinným látkám insekticidů (ne proti účinné látce použité v mořidlu) nebo při kombinovaném výskytu s pravidelným výskytem drátovců.
Zásady správné aplikace
Pyrethroidy je třeba aplikovat za nižších teplot.
Dále je nutno dodržovat maximální doporučené dávky přípravků, doporučené množství vody a přidávat do postřiku smáčedlo.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
V ČR byla prokázána u řady populací mandelinky bramborové rezistence vůči pyretroidům, zejména vůči účinným látkám lambda-cyhalothrinu, deltamethrinu a cypermethrinu. Existuje riziko výskytu rezistence také vůči neonikotinoidům. Více o rezistenci mandelinky bramborové naleznete v Mapách rezistence.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany vyhodnocujeme zjišťováním mortality larev i dospělců. U insekticidní ochrany nejlépe 24 hodin po aplikaci a účinnost by měla dosahovat 85–95 %.