Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - plži

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Polyfágové.
Popis škůdce
slimáček síťkovaný
Dorůstá 40–60 mm. Základní zbarvení dospělých jedinců je žlutošedé, někdy kávové nebo olivové, obvykle má zřetelnou síťovitou kresbu tvořenou načernalými nebo tmavohnědými skvrnami. Hřbet je vypouklý, štít tvoří asi dvě pětiny délky těla. Dýchací otvor umístěn v zadní polovině štítu, konec nohy je špičatý, hřbetní kýl mají vyvinut pouze na konci těla. Kožní vrásy jsou velmi hrubé, kýl ostrý. Tento druh vylučuje mléčně bílý sliz (velmi intenzivně při podráždění).
slimáček polní 
Dorůstá 30–50 mm a nemá tak výraznou síťovanou kresbu jako předchozí druh. Žije skrytěji a je méně častý. Dýchací otvor umístěn v zadní polovině štítu, konec nohy je špičatý, hřbetní kýl tupější mají vyvinut pouze na konci těla. Kožní vrásy má velice jemné. Sliz téměř průhledný. 
plzák španělský
Ve zbarvení je značně variabilní, olivově šedozelený, nebo v různých odstínech hnědavé a rezavé. Nikdy není černý! Mladí jedinci jsou pestře pruhovaní. Pruhování na bocích vydrží často až do dospělosti, což lze použít jako určovací znak.  Dýchací otvor leží v přední polovině štítu, konec nohy je zaoblený. V dospělosti dorůstá velikosti 80–120 mm. Zavlečený druh
Příznaky poškození
Plži ožírají listy a stonky rostlin a slizem a trusem znečišťují sklízené produkty. Žírem poškozené mohou být klíčky, klíčící semena, stonky, lodyhy, plody, hlízy, dužnaté kořeny a listy. Do listů jsou vykousané nepravidelné otvory, zpravidla mimo žilek listů. V okolí žíru bývá zaschlý, perleťově lesklý sliz. Škodí zejména na okrajích porostů ze směru mezí a vodotečí.
Životní cyklus
Plži kladou bělavá vajíčka na vlhká místa pod povrch půdy, pod kameny do trhlin půdy, pod rostlinné zbytky atd. V několika snůškách mohou vyklást až 250 vajíček, ta se vyvíjí okolo 3 týdnů, záleží však na teplotě a obsahu vody v prostředí. Slimáčci přezimují jak dospělci, tak vajíčka. Plzáci přezimují většinou juvenilní nebo dospělí jedinci. Uvedené druhy plžů jsou aktivní především v noci, kvůli svým vysokým nárokům na vzdušnou vlhkost. Dávají přednost vlhkým, méně vysychavým půdám.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pro monitoring výskytu plžů se používají odchytové lepenkové pasti. Je možno ji zakoupit anebo vyrobit. Lepenková past je složena z lepenky o velikosti 50×50 cm, která je překrytá fólií a na těchto dvou vrstvách je aluminiová vrstva stejného rozměru (alobal). Všechny vrstvy jsou sešité sešívačkou. Na pozemek se pasti umísťují lepenkovou stranou k zemi a zatíží se. Na pozemek se doporučuje umístit 4 pasti o celkové ploše 1 m2. V porostech pod závlahou se pasti umísťují na zatravněné okraje, nebo meze v okolí. Pasti se kontrolují ráno nebo okolo poledne. Podle počtu plžů v pasti se rozhoduje o provedení ochrany proti těmto škůdcům.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
4 a více dospělců slimáčků nebo;
2 dospělce plzáků v průměru na jednu past.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Proti slimáčkům z rodu Deroceras můžeme volit biologické přípravky na bázi parazitických hlístic Phasmarhabditis hermaphrodita. Parazitické hlístice si vyhledávají slimáčky aktivně. Pronikají do těla slimáčků, kde se aktivně množí. Slimáček přestává do 2–4 dnů přijímat potravu a do týdne pak hyne. Jedinci parazitovaní hlísticemi se poznají podle charakteristických zduřenin na hřbetě. Tento přípravek je účinný zejména proti slimáčku síťkovanému a slimáčku polnímu a není účinný pro plzáky z rodu Arion.
Chemická ochrana rostlin
Pro ochranu lze použít pesticidy registrované proti slimákům do brukvovité zeleniny. Jedná se převážně o přípravky na bázi granulovaných moluskocidních návnad. Zmíněné granuláty se však nesmějí dotýkat pěstovaných plodin. K ochraně polní zeleniny, zejména pod závlahou lze v případě výskytu plžů pouze na okrajích pozemku použít tzv. bariérové ošetření, tj. provést aplikaci přípravků na plochy bezprostředně přiléhající k polím. V případě, že se jedná o slimáčky z rodu Deroceras můžeme volit mezi chemickými a biologickými přípravky. V případě výskytu plzáků z rodu Arion je možno použít pouze chemické přípravky. 
Při rozhodování o použití metody ochrany je třeba vedle ceny přípravku zhodnotit očekávaný průběh počasí. Při použití moluckocidních granulátů ve vlhkém počasí je životnost granulí dva dny než zplesniví a ošetření je proto třeba obvykle opakovat. Naopak parazitické hlístice vlhko vyžadují a setrvávají na pozemku do té doby, dokud nevyhubí slimáčky. Při suchém počasí se účinnost hlístic proti slimáčkům snižuje a je třeba ji podpořit zálivkou.
Povolené přípravky na ochranu rostlin