Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

virová svinutka bramboru
Potato leafroll virus (PLRV)

čeleď: Luteoviridae

Další české názvy: virus svinutky bramboru

EPPO kód: PLRV00

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Mezi hostitele viru svinutky bramboru (Potato leafroll virus - PLRV) řadíme např. Solanum spp., melok hlíznatý (Ullucus tuberosus), durman obecný (Datura stramonium), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), pestrovka kulovitá (Gomphrena globosa), batolka prorostlá (Montia perfoliata).
Příznaky napadení
U počáteční infekce se objevují příznaky jako je žloutnutí listů, svinování a vzpřímený růst rostlin. V pozdější fázi infekce dochází k zakrslosti, listy jsou tuhé, kožovité a někdy i nafialovělé od špiček.
Možnost záměny
K záměně příznaků může dojít např. v případě fyziologické poruchy.
Životní cyklus
PLRV se může přenášet několika způsoby. Během vegetace je virus přenášen perzistentně mšicemi, zvláště mšicí broskvoňovou (Myzus persicae). Další možností přenosu je infikovaná sadba.
Hospodářský význam
Virus svinutky bramboru způsobuje značné škody na bramboru. Může dojít k redukci výnosu a dále ke znehodnocení kvality (nekrotické hlízy).
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin