Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

rzi rodu Cronartium (s výjimkou C. gentianeum, C. pini a C. ribicola)
Cronartium spp.

říše: Fungi třída: Pucciniomycetes čeleď: Cronartiaceae

EPPO kód: 1CRONG

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Do rodu Cronartium jsou zařazeny dvoubytné rzi, jejichž aeciální stadium napadá rostliny z rodu borovice (Pinus spp.), zatímco teliální stadium se vyvíjí na rostlinách z různých čeledí. Sekundárními hostiteli jsou pro Cronartium coleosporioides rostliny z čeledi krtičníkovité (Scophulariaceae), pro C. comptoniae postopčák cizí (Comptonia peregrina) a rostliny rodu vřesna (Myrica) z čeledi vřesnovité (Myricaceae), pro C. comandrae Comandra umbellataGeocaulon lividum z čeledi santálovité (Santalaceae), pro C. kamtschaticum rostliny rodů Castilleja a všivec (Pedicularis) z čeledi zárazovité (Orobanchaceae), pro C. himalayense rostliny rodu kropenáč (Swertia) z čeledi hořcovité (Gentianaceae), pro C. fusiforme rostliny rodů buk (Fagus), dub (Quercus) a kaštanovník (Castanea) z čeledi bukovité (Fagaceae), pro C. quercuum rostliny rodů dub a kaštanovník.
Příznaky napadení
Příznaky napadení borovic neevropskými druhy rodu Cronartium se projevují především různými deformacemi, např. hálkovitými zduřeninami kmene a větví. Mohou být i příčinou odumření jednotlivých stromů. Ve školkách mohou způsobit odumírání sazenic.
Možnost záměny
K významným neevropským druhům rodu Cronartium náleží Cronartium coleosporioides, C. comandrae, C. comptoniae, C. fusiforme, C. himalayense, C. kamtschaticumC. quercuum. Příznaky vyvolané jednotlivými druhy rodu Cronartium jsou zaměnitelné. Záměna příznaků napadení za příznaky jiných druhů rzí je možná u sekundárních hostitelů.
Životní cyklus
Rzi rodu Cronartium jsou dvoubytné. Mají poměrně složitý životní cyklus zahrnující střídání dvou hostitelů. Biologie severoamerických druhů rodu Cronartium je podobná. Spermogonia a aecia (jarní výtrusy) se na borovicích vytvářejí na jaře a na počátku léta, a to za rok až za několik let po infekci. Spermatia (pyknospory) se šíří pomocí hmyzu. Aeciospory mohou být přenášeny větrem a hmyzem na velké vzdálenosti na sekundární hostitele. Na těchto hostitelích se během jednoho až tří týdnů po infekci vytvářejí uredinia, telia se vyvíjejí asi o 15 dní později. Borovice jsou infikovány basidiosporami, které se vytvářejí z klíčících teliospor a jsou přenášené větrem. K infekci bazidiosporami dochází v létě a na podzim, a to obvykle do vzdálenosti 1,5 km od sekundárního hostitele.
Způsoby šíření
Na kratší, střední i velké vzdálenosti se rzi šíří sporami způsobem popsaným v části ŽIVOTNÍ CYKLUS. Nejvýznamnějším způsobem šíření na velké vzdálenosti je přenos infikovanými rostlinami v rámci mezinárodního obchodu.
Hospodářský význam
Rzi rodu Cronartium nepříznivě ovlivňují přírůst, tvorbu a kvalitu dřeva. I když mohou být příčinou odumření jednotlivých stromů, větší plošné odumírání porostů obvykle nezpůsobují. V Severní Americe je jejich škodlivost vázána na přítomnost a četnost výskytu sekundárních hostitelů. Ve školkách mohou způsobovat vysokou mortalitu sazenic. Závažnost rizika v Evropě nepůvodních druhů rodu Cronartium pro území EU může být doložena příkladem i u nás rozšířené rzi vejmutovkové (C. flaccidum), která způsobila v Severní Americe po zavlečení větší škody, než jakákoliv jiná choroba jehličnanů.
Zeměpisné rozšíření
Kanada, Mexiko, USA, Čína, Filipíny, Indie, Japonsko, Nepál, KLDR, Korejská republika, Rusko (Dálný východ), Turecko, Belize, Honduras, Kostarika, Kuba, Nikaragua, Panama a Salvádor.
Situace v ČR
Status výskytu v ČR
Nevyskytuje se.
Výsledky detekčních průzkumů
Úřední detekční průzkum výskytu hub rodu Cronartium se v ČR neprováděl.
Fytosanitární regulace
Rzi rodu Cronartium (s výjimkou C. gentianeum, C. piniC. ribicola) jsou podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, přílohy II. části A karanténní škodlivé organismy, jejichž výskyt na území EU není znám. K základním fytosanitárním opatřením zabraňujícím zavlečení těchto rzí do EU patří zákaz dovozu rostlin borovice, kromě šišek a osiva, ale včetně řezaných větví, z neevropských zemí. Rostliny kaštanovníku a dubu, kromě plodů a osiva, dovážené ze třetích zemí, musí pocházet z místa produkce, v němž ani v jehož bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu rzí rodu Cronartium (s výjimkou C. gentianeum, C. piniC. ribicola). 
Rzi C. coleosporioides, C. comandrae, C. comptoniae, C. fusifome, C. himalayenseC. quercuum jsou zařazeny v Seznamu A1 Evropské a středozemní organizace pro ochranu rostlin (EPPO), v němž jsou uvedeny škodlivé organismy, které se nevyskytují na území EPPO a které EPPO doporučuje členským státům regulovat jako karanténní škodlivé organismy.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Preventivní opatření jsou uvedena v části FYTOSANITÁRNÍ REGULACE. V zamořených územích by měly být co nejrychleji odstraněny napadené stromy, zejména v okolí školek. Ve školkách by mělo být prováděno fungicidní ošetření sazenic.
Povolené přípravky na ochranu rostlin