Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

štítenka hrušňová
Quadraspidiotus pyri

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: štítenkovití (Diaspididae)

Vědecká synonyma: Aspidiotus pyri, Aspidiotus patavinus, Aspidiotus sinaiticus, Diaspidiotus spurcatus

EPPO kód: QUADPY

Metodika IOR - štítenky

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Jádroviny - jabloně, hrušně, kdouloně, peckoviny – slivoně a drobné ovoce – rybíz.
Popis škůdce
Štítky samiček ostatních druhů štítenek – ústřicovité, červené a hrušňové se podobají štítence zhoubné. 
Tělo samiček štítenky červené je vínově červené, dalších dvou druhů žluté.
Příznaky poškození
Usychání a odumírání větví. Na větvích a kmenech štítky. Někdy i v několika vrstvách. Často jsou napadeny i plody.
Na plodech jabloní v místech sání štítenky ústřicové a štítenky hrušňové vznikají červené skvrny, podobné jako způsobuje š. zhoubná.
Životní cyklus
Přezimují larvy 2. stupně štítenky ústřicové i štítenky hrušňové, samičky štítenky červené a vajíčka štítenky čárkovité. 
Larvy štítenky čárkovité se rozlézají v květnu, larvy ostatních druhů štítenek v červnu a červenci. Do roka se vyvine jen jedna generace.
Hospodářský význam
Oslabení, chřadnutí a předčasné odumírání stromů a keřů.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Monitoring přezimujících stadií škůdců. 
Během vegetačního klidu, nejpozději před rašením, se odebere 20 dvouletých větví dlouhých 0,2 m s květními pupeny (na 10 místech 2 větve z 1 stromu). Postranní obrost na větvích se zkrátí na délku 10 mm, krátké plodonoše se ponechají (celkem 4 m). 
Na odebraných vzorcích se pomocí lupy nebo binokulárního mikroskopu hodnotí počet přezimujících stadií. Výsledek se přepočte na 1 m délky větví. 
Pravidelné vizuální hodnocení zdravotního stavu výsadeb během vegetace ke zjištění prvních výskytů škůdců nebo prvních příznaků poškození škůdci.
Prognóza výskytu
Dle výskytu v předchozím roce.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Ošetřuje se při zjištění 100 a více živých štítků v průměru na 1 m délky větví.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Podpora predátorů a parazitoidů. 
Významnými parazitoidy štítenek jsou chalcidky druhů Aphytis mytilaspidis, A. proclia, A. diaspidis a z predátorů slunéčko Adalia bipunctata.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací škůdců lze obecně předejít střídáním úč. látek insekticidních přípravků se stejným mechanizmem účinku a dodržením stanoveného počtu aplikací.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní – neošetřenou variantou.