Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

bekyně zlatořitná
Euproctis chrysorrhoea

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: bekyňovití (Lymantriidae)

Vědecká synonyma: Euproctis phaeorrhoea, Leucoma chrysorrhoea, Liparis chrysorrhoea, Portesia chrysorrhoea

EPPO kód: EUPRCH

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Polyfágní druh. Ovocné dřeviny-jabloň (Malus spp.), hrušeň (Pyrus spp.), peckoviny a listnaté dřeviny-dub (Quercus spp.), buk lesní (Fagus sylvatica), jeřáb (Sorbus spp.), jilm (Ulmus spp.), lípa (Tilia spp.), topol (Populus spp.), javor (Acer spp.), hloh (Crataegus spp.), trnka obecná (Prunus spinosa), ale i např. ostružiník (Rubus spp.) apod.
Popis škůdce
Motýli mají sněhově bílá křídla o rozpětí 30–40 mm. Na předních křídlech mohou být vzácně tmavé skvrnky. Tykadla jsou u obou pohlaví dvojitě hřebenitá. Zadeček je rezavě žlutý, u samic zakončený prstencem nápadných rezavě zlatavých chloupků.
Kukly jsou černohnědé, světle ochlupené, na konci opatřené věnečkem háčků.
Housenky jsou černohnědé až černošedé s nápadnými oranžovými bradavkami s dlouhými trsnatými alergenními chloupky. Na hřbetní straně mají 2 červené podélné linie a po stranách zadečku řadu políček z hustých plsťovitých bílých chloupků. Až 40 mm velké dorostlé housenky se kuklí v průhledném šedavém zámotku.
Příznaky poškození
V zimě na koncích větví spředené listy. Na jaře požrané pupeny, rašící listy a květy, později i tvořící se plody.
Životní cyklus
Motýli létají od konce června do konce července. Samičky kladou vajíčka v tenkých pruzích na spodní stranu listů, někdy i na větve, a celou snůšku pokrývají plsťovitými, rezavě zlatavými chloupky z konce zadečku. První housenky se líhnou na přelomu července a srpna. Zprvu se zdržují na svrchní straně listů, kde společně jednostranně skeletují listy – spodní pokožka a žilnatina zůstávají zpravidla nedotčeny. Později housenky listy spřádají šedavými vlákny a vytváří housenčí hnízda. Za normálních podmínek je hnízdo velké asi jako lidská pěst. Housenky se v hnízdech zprvu zdržují jen během svlékání a za špatného počasí. Od konce září či října v těchto hnízdech, 5–6 mm velké, housenky hromadně přezimují. Hnízda housenky opouštějí obvykle v dubnu příštího roku. Mladé housenky nejprve ožírají rašící pupeny a listy, později i květy či příp. nezralé plody. Za špatného počasí či na svlékání se housenky ještě vracejí do starých hnízd. Dorostlé housenky již žijí samostatně v korunách stromů, kde skeletují listy. Obvykle v průběhu června zhotovují mezi listy, příp. na kmeni, kokon, ve kterém se kuklí.
Hospodářský význam
Bekyně zlatořitná patří mezi obávané listožravé škůdce, často způsobující lokální až úplné holožíry. Housenky mohou svým opakovaným žírem hostitelskou dřevinu vážně ohrozit.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pravidelné vizuální hodnocení zdravotního stavu výsadeb ke zjištění prvních výskytů škůdců nebo prvních příznaků poškození škůdci.
Prognóza výskytu
Dle výskytu v předchozím roce.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Ošetřuje se při výskytu škůdce.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Podpora predátorů a parazitoidů 
Přirozenými nepřáteli jsou parazitoidi z čeledí lumků, lumčíků, chalcidky a kuklice. 
Údržba veřejné zeleně, extenzivních sadů a zahrad, ovocných alejí v okolí.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Mechanické odstraňování hnízd, částí větví s hnízdy. 
Likvidace hnízd housenek pálením.
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací škůdců lze obecně předejít střídáním úč. látek insekticidních přípravků se stejným mechanizmem účinku a dodržením stanoveného počtu aplikací.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní – neošetřenou variantou.