Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - zimní mrazové poškození řepky

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Silné mrazy způsobují poškození listů i stonků, následně dochází k ukončení růstu, ztluštění stonků, tvorbě dutin ve stoncích a jejich lámání. Slabý mráz, který má za následek vadnutí listů, ale nezpůsobuje žádné hnědnutí, není pro rostliny škodlivý, i když se vyskytnou příznaky žloutnutí nebo zbělení listů. Objevuje-li se černání listů, je vhodné rozsah případných škod vyhodnotit až s odstupem 5–10 dnů. Je-li růstový vrchol uprostřed listové růžice zelený, rostlina zregeneruje, je-li hnědý, odumře. Mrazy v době kvetení mohou způsobit zakrnělost květů, ale jen nepatrné oddálení zralosti a pouze menší snížení výnosu. Nejvíce bývají poškozeny květy, které jsou otevřeny, takže mohou zmrznout blizny.
Příčiny poškození
Otužilé rostliny řepky mohou přežít krátké periody vystavení vlivu nízkých zimních teplot mezi -15 až -20 °C. Dehydratace během slunných a větrných dní v průběhu zimy, kdy je půda zmrzlá, může způsobit rozsáhlé letální poškození plodiny, dokonce i když jsou rostliny napohled optimálně vyvinuty a plně otuženy. Rostliny jsou nejlépe adaptovány na přezimování, když jsou ve fázi růžice se 6 až 8, příp. až 10 listy. Menší rostliny nejsou schopné optimálně přezimovat. Mají-li rostliny naopak více listů, často se předčasně prodlužují. Pletiva odkrytých růstových vrcholů jsou k poškození chladem citlivější. Největší riziko poškození představují časné podzimní a pozdní jarní mrazy. 
Při holomrazech, nebo když se na povrchu půdy tvoří led, mohou být poškozeny krčkové části rostlin, které pak nejsou schopné přezimovat. Škody vznikající vlivem holomrazů mohou být větší, následuje-li po holomrazech déletrvající sněhová pokrývka, která vytváří vhodné podmínky pro rozvoj patogenních organizmů.  
Poté co rostliny na jaře začnou růst, začnou velmi rychle ztrácet otužilost. Časné jarní mrazy nezpůsobují obvykle závažnější škody, pokud mráz nepoškodí růstový vrchol. Závažnější škody mohou způsobit pozdní jarní mrazy na začátku zakvétání. Mrazy v době kvetení se vyskytují jen zřídka a bývají slabší.
Prevence a ochrana
Prevence
Dodržování agrotechnických termínů. Vhodnou předseťovou přípravou a dobou setby zajistit, aby rostliny měly mohutnou kořenovou soustavu, nízkou hustou listovou růžici přitisknutou k zemi a vzrostný vrchol na nízkém stupni diferenciace. Zabránit tvorbě tzv. nohatých rostlin řepky s prodlouženou epikotylovou částí (které jsou citlivé k poškození) včasným podzimním postřikem růstovými retardanty. 
Odrůdy řepky se liší citlivostí k vyzimování. 
Přehled o zimovzdornosti odrůd viz Seznam doporučených odrůd.