Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

štítonoši
Cassida spp.

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

EPPO kód: 1CASSG

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Popis škůdce
Na řepě škodí štítonoš pruhovaný (Cassida nobilis) a š. skvrnitý (Cassida nebulosa). Vyznačují se klenutým tělem o délce 5–7 mm, štít i krovky štítovitě přesahují tělo. Krovky š. pruhovaného nesou dohromady 2 podélné, barevné (zlaté, stříbrné nebo svítivě zelené) pruhy při švu. Krovky š. skvrnitého jsou s drobnými tmavými skvrnami.
Larvy jsou ploché s ostrými zubovitými výrůstky na okraji těla, zelené, hnědé nebo načervenalé s typicky zvednutou vidličkou na konci těla. Dosahují délky až 6 mm.
Příznaky poškození
Od dospělců i larev vykousané dírky až zničená čepel, nervatura listu neporušena.
Životní cyklus
Přezimují brouci na nejrůznějších místech. Na jaře přelétají do polí. Do listů vykusují dírky. V květnu kladou samičky vajíčka ve skupinkách po 10–15 kusech na listy živných rostlin a přikrývají je sliznatým tuhnoucím sekretem. Larvy se kuklí na listech. Do roka se vyvinou 2 generace. 
Hospodářský význam
Nepůsobí škody nad hospodářský práh škodlivosti, holožír jen výjimečně na omezené ploše.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Zjišťuje se počet brouků na 1 m2.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
2 brouci na 1 m2.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů, provádění hluboké orby. V larvách cizopasí některé chalcidky.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.