Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

maločlenec čárkovitý
Atomaria linearis

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: maločlencovití (Cryptophagidae)

EPPO kód: ATOMLI

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
​Řepa cukrová, krmná a salátová, převážně merlíkovité (Chenopodiaceae) rostliny.
Popis škůdce
Brouci 1,2–1,5 mm velcí, drobní, protáhlí a zploštělí, hnědě až černě zbarvení s delšími paličkou zakončenými tykadly. Povrch těla brouků je jemně hustě tečkovaný, pokrytý žlutými chloupky.
Příznaky poškození
Výpadek vzcházejících rostlin, na klíčcích, později na hypokotylu tmavě zbarvená jamka o průměru 1 mm. 
Možnost záměny poškození
Žír na hypokotylu může připomínat napadení spálou řepy (Pleospora betae) ve formě zaškrcení hypokotylu.
Životní cyklus
Má jednu generaci v roce. Přezimují dospělci, při teplotách 14–15 °C začínají létat na nová řepniště, nejvyšší aktivita je při teplotě 17–19 °C. Dospělci působí škody na mladých koříncích, hypokotylu a srdéčkových listech. Samička klade v květnu vajíčka, škody způsobené larvami jsou bezvýznamné, od září se vyskytují brouci nové generace, kteří přezimují.
Hospodářský význam
Závažné škody nastávají při použití osiva bez insekticidního mořidla. Poškození řepy žírem maločlence přispívá k napadení mladých rostlinek spálou řepy a k mezerovitosti porostu, k silnějšímu poškození může dojít při pomalém vzcházení řepy nebo časném náletu maločlence.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Provádí se odpočet dospělců maločlence na rostlinách ve fázi děložních listů (BBCH 9–10) a ve fázi 1–2 párů pravých listů (BBCH 11–12). Odpočet se provádí v případě použití insekticidně nemořeného osiva nebo při podezření na snížení účinnosti insekticidního mořidla.
Prognóza výskytu
Vysoké teploty v létě a na podzim a vlhký podzim a zima jsou příznivými faktory pro výskyt maločlence v příštím roce.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
2 brouci na rostlinu (fáze děložních lístků, BBCH 9–10);
4 brouci na rostlinu (ve fázi 1–2 pravých listů, BBCH 11–12).
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů, provádění hluboké orby po sklizni cukrovky.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Aplikace insekticidů je efektivní formou moření osiva (kvalitně namořené osivo omezuje možnost vzniku hospodářsky významných škod). Při nízké půdní vlhkosti může být účinnost insekticidního moření snížena a provedení postřiku je potřebné.
Po překročení prahu škodlivosti se provádí postřik vzcházejícího porostu.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
​Provádí se odpočetem rostlin poškozených maločlencem čárkovitým ve fázi děložních listků a ve fázi 1–2 párů pravých listů.