Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

vločkovitost hlíz bramboru
Thanatephorus cucumeris (teleom.) - Rhizoctonia solani (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Basidiomycetes čeleď: Ceratobasidiaceae

Další české názvy: rizoktonia, kořenomorka bramborová

Vědecká synonyma: Hypochnus cucumeris (teleom.) - Moniliopsis solani (anam.)

EPPO kód: RHIZSO

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Polyfág, brambor a mnoho druhů kulturních i planých rostlin různých čeledí.
Příznaky napadení
Na klíčcích způsobuje hnědé až černé nekrotické skvrny, klíčky od vrcholů odumírají, bramborové rostliny špatně vzcházejí a mají menší počet stonků. V průběhu vegetace se tvoří nekrózy také na stolonech a na podzemní části stonků. Při větším rozsahu jsou narušena vodivá pletiva a je omezen tok asimilátů, což spolu s toxiny patogenu snižuje výnosy; hlízy jsou drobné, nevyrovnané, často i silně deformované, zvláště při půdní infekci. Tvoří se blízko povrchu půdy, takže zelenají. Na rostlinách je patrné žloutnutí a podélné svinování vrcholových lístků, dřívější kvetení a při silné infekci také hlízky v úžlabí listů. Při vlhkém počasí se někdy tvoří na stoncích v úrovni půdy bílé myceliové povlaky. Na hlízách v závěru vegetace se objevují hnědá až černá sklerocia v podobě vloček a povlaků. Někdy mají hlízy odrůdově netypickou slupku nebo je slupka zvrásnělá a zkorkovatělá. V případě, že jsou napadeny lenticely, vytváří se na slupce drobné propadlé nekrotické skvrny a pod nimi píštěle, které pronikají několik mm do dužniny hlíz.
Životní cyklus
Houba přezimuje na hlízách a v půdě v podobě sklerocií a mycelia. Zdroj infekce v sadbě byl v našich podmínkách pro brambory významnější než zdroj v půdě, kde houba přežívá na rostlinných zbytcích.  
V současné době se však situace změnila v souvislosti se změnami ve struktuře polních plodin a s minimalizací obdělávání půdy. Vyšší obsah nerozložené organické hmoty na pozemcích, např. po kukuřici, podporuje přežívání a rozvoj patogenu a půdní zdroje infekce jsou pak velmi silné. Při vlhkém a teplém skladování se může choroba šířit také ve skladu, a to i z hlízy na hlízu, kde mycelium vyrůstající ze sklerocií infikuje očka a později klíčky. Po výsadbě je infekce klíčků a podzemní části stonků silnější při chladném a vlhkém počasí, kdy porosty dlouho vzcházejí. Na konci vegetace se na dozrávající slupce hlíz tvoří sklerocia. Čím delší je období mezi odumřením natě a sklizní hlíz, tím je napadení sklerociemi vyšší.
Hospodářský význam
Různorodá poškození klíčků, podzemní části stonků, stolonů a hlíz se projevují snížením výnosu, ale především snížením kvality hlíz. Přítomnost sklerocíí na hlízách, napadení lenticel a tvarové deformace velmi omezují prodejnost konzumních brambor, zejména jsou-li upravovány mytím. Choroba se vyskytuje ve všech pěstitelských oblastech. Škody jsou vyšší v těžších, vlhkých a málo záhřevných půdách a v letech s chladným a vlhkým jarem. K velmi těžkému poškození hlíz deformacemi dochází při půdní infekci.
Rozhodování o provedení ošetření
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
O výskytu choroby a rozsahu napadení lze usuzovat podle zdravotního stavu sadby, půdních podmínek a průběhu počasí v dané sezoně.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Při výběru pozemků je třeba respektovat nároky odrůd, a do těžších a méně záhřevných půd nevysazovat náchylné odrůdy. Je vhodné vyvarovat se půd s množstvím nerozložených rostlinných zbytků. Účinné je narašení nebo naklíčení sadby, aby se co nejvíce urychlilo vzcházení. Výsadba by měla být provedena do přiměřeně vyhřáté půdy a je nutná šetrná manipulace s hlízami, aby nedošlo k odlámání klíčků. Organická hnojiva, především slamnatý hnůj, by měla být aplikována výhradně na podzim. Není vhodné hnojení slámou. Pro omezení vývoje sklerocií na hlízách by sklizeň měla být provedena co nejdříve po ukončení vegetace, tj. za 2–3 týdny. V průběhu skladování musí být vhodným větracím režimem udržován suchý povrch hlíz.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Použití antagonistických hub nebo bakterií v polních podmínkách není zatím dostatečně účinné. Problémem jsou většinou rozdílné teplotní nároky patogenu a antagonistů.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření hlíz mořením fungicidy nebo aplikací fungicidů do půdy se provádí podle užitkového směru a účelu použití hlíz, podle náchylnosti odrůdy k patogenu, stavu sadby a podmínek pěstování. Přednostně je nutné provádět přímou ochranu u konzumních brambor určených k mytí, u náchylných odrůd s jemnou slupkou a u sadby. Ochranu mořením sadbových hlíz provádíme především tam, kde zdrojem infekce je sadba. V podmínkách, kde je předpokládána infekce z půdy, je nutné aplikovat fungicid do hrůbků při výsadbě. Moření sadbových hlíz fungicidy významně omezuje výskyt a projevy choroby na rostlinách a výskyt sklerocií na hlízách. Likviduje rozhodující zdroj infekce, tj. sklerocia a volné mycelium v sadbě. Účinnost moření závisí na použitém fungicidu, podmínkách daného ročníku, napadení sadby a odrůdě. Moření lze provádět jako vlhké speciálními aplikátory ve skladu při přípravě sadby nebo přímo na sázeči. 
Pro zajištění dobré účinnosti moření je nutné dodržet následující technologické zásady: 
- rovnoměrné rozdělení mořidla a dostatečná pokryvnost povrchu hlíz (nejméně 70 %); 
- při aplikaci ve skladu do zásoby a ředění mořidla nesmí dávka vody přesáhnout 2,0 l/t hlíz, jinak vyvstává nebezpečí rozvoje měkké bakteriální hniloby (to neplatí, pokud jsou hlízy ihned vysazovány); 
- mořidlo nesmí být naneseno na čerstvé rány po odklíčení hlíz nebo poranění rašících oček; pokud se tak stane, dochází k projevům fytotoxicity mořidel a porost špatně vzchází a je mezerovitý; dojde-li k odklíčení nebo poranění klíčků je nutné moření odložit na dobu po vyhojení ran. Při ošetření půdy se fungicid aplikuje tryskami do hrůbků před jejich zahrnutím.
Povolené přípravky na ochranu rostlin