Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

mrchožrouti
Aclypea spp.

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mrchožroutovití (Silphidae)

EPPO kód: 1SILPG

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Polyfágní druhy.​
Popis škůdce
Široce ovální brouci s více méně zploštělým tělem, velikostně do 16 mm. 
Larvy až 13 mm dlouhé se špičatými výčnělky po stranách těla.
Příznaky poškození
Čepel listu poškozena ze stran, okraje požerku tmavě zbarveny. Na listech žerou dospělci i larvy.
Životní cyklus
Mají 1 generaci v roce. Brouci vylézají v dubnu ze zimních úkrytů, vajíčka kladou v květnu a červnu. Brouci i larvy okusují listy. Larvy se kuklí v půdě, dospělci se líhnou v červenci. Mrchožrouti se shromažďují v místech chráněných před větrem. Vyžadují vlhčí prostředí.
Hospodářský význam
Škody nejsou hospodářsky významné.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Zjišťuje se počet brouků na 1 m2.
Prognóza výskytu
Početnost mrchožroutů se zvyšuje, jestliže po mírném dubnovém počasí následuje v květnu a červnu suché a teplé počasí a jestliže předešlý rok byl chladnější a vlhčí.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
2 brouci na 1 m2.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů, provádění hluboké orby.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin