Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - šedá plísňovitost brukvovitých

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Polyfágní houba napadající řadu kulturních i divoce rostoucích rostlin.
Příznaky napadení
Patogen napadá nadzemní části rostlin. Příznakem jsou šedobílé skvrny na listech, podlouhlé skvrny na stoncích a vegetačním vrcholu (poupatech) pokryté šedavým vzdušným myceliem houby. Můžeme zaznamenat výskyt drobných kulovitých sklerocií, která jsou často ve shlucích. Obdobné skvrny se mohou tvořit i na poupatech a šešulích zvláště při vysoké vzdušné vlhkosti. Při silném napadení se rostliny lámou.
Možnost záměny
 Příznaky choroby je možné zaměnit s příznaky napadení na listech patogeny C. concentricum a P. capsellae; na lodyze patogeny S. sclerotiorum, pozdním napadením P. lingam; na šešulích s časným stadiem V. longisporum, C. concentricum, P. parasitika a mrazovým poškozením během kvetení. Případnou záměnu původce poškození lze snížit kultivací napadeného pletiva ve vlhké komůrce s následnou mikroskopickou analýzou. Pro patogen B. cinereaje typický zřetelně šedý až šedohnědý, silně prášící povlak mycelia.
Životní cyklus
Velmi rozšířený patogen. Přežívá na zbytcích rostlin nebo jako sklerocia ve stoncích a v půdě. Konidie se šíří vzduchem. Napadána jsou hlavně oslabená a poškozená pletiva. K rozvoji nákazy přispívá chladnější (10–15 °C) a vlhké počasí. Teplota nemá pro rozvoj patogenu takový zásadní význam jako vlhkost. Rostliny mohou být napadeny kdykoliv. Více jsou ohroženy porosty v uzavřených lokalitách a rostliny poškozené mrazem nebo polehnutím.
Hospodářský význam
Patogen napadá především křehká pletiva. Ztráty na výnosu nejsou kvantifikovány. V příznivém roce pro jeho vývoj a lokálně může mít patogen velký význam. Je rozšířen na celém území ČR. 
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Monitoring patogenu se provádí přímo sledováním příznaků choroby v porostu. 
Prognóza výskytu
Nejsou v ČR k dispozici. Na základě vyhodnocení faktorů zvyšujících riziko infekce (počasí, hustý porost, křehká pletiva) je možné předpokládat výskyt choroby. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Agrotechnická opatření snižující vlhkost mikroklima v porostu a zvyšující pevnost pletiv snižuji riziko výskytu patogenu. Hustota setí, vyrovnaná výživa, omezení poléhání.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Vhodný termín ošetření je v dlouživém růstu a v kvetení řepky. 
Povolené přípravky na ochranu rostlin