Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - bílá hniloba řepky

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Polyfágní patogen napadá velké množství dvouděložných rostlin z čeledí brukvovitých, bobovitých, lilkovitých, merlíkovitých, miříkovitých, hvězdnicovitých a dalších.
Příznaky napadení
Příznaky onemocnění se objevují zpravidla až po odkvětu řepky. Při primární infekci myceliem ze sklerocií v půdě se jedná o příznaky na kořenech a bázi stonku. Při sekundární infekci askosporami ze vzduchu se jedná o příznaky na hlavních a vedlejších větvích, listech. Při pozdním napadení jsou příznaky v horní části stonku a na šešulích. Jedná se o světlé mokvavé skvrny s bílým myceliem, na kterém vznikají chomáčky nepravidelného tvaru. Ty jsou zpočátku bílé až světle šedé a postupně se barví černě a tvrdnou ve sklerocia, která jsou uvnitř zbarvena narůžověle. Mohou se nacházet uvnitř i vně kořenů, stonků, větví a šešulí. V místě napadení je stonek obvykle dutý. Napadené pletivo odumřelých rostlin je bělavě zabarvené. Napadené rostliny předčasně odumírají - nouzově dozrávají.  
Možnost záměny
Na listech je možná záměna s napadením B. cinerea (šedá plísňovitost brukvovitých). S časným vývojovým stadiem B. cinerea je možná záměna na lodyhách. Nouzové dozrávání šešulí je možné zaměnit s napadením patogenem Verticillium longisporum (verticiliové vadnutím řepky). Pletivo napadené S. sclerotiorum zůstává v místě napadení bílé, stonek, šešule jsou uvnitř duté a v místě napadení se tvoří sklerocia.
Životní cyklus
Zdrojem nákazy jsou sklerocia ve vrchní vrstvě půdy, která se dostala do půdy při sklizni, z planých hostitelských rostlin nebo při setí jako příměs v osivu. Sklerocia zůstávají v půdě životaschopná 7–10 let. Ze sklerocií ve vrchní vrstvě půdy (0–5 cm) může ojediněle vyrůst mycelium, které prorůstá do rostliny přes kořeny nebo přes bazální části stonků (primární infekce). Na sklerociích se mohou tvořit také plodnice (apotecia) a v nich ve vřeckách askospory, které způsobují sekundární infekci. Jsou aktivně uvolňovány/vystřelovány a roznáší je vítr. K infekci dochází obvykle ve fázi butonizace až kvetení řepky olejky. Pro výskyt choroby je důležitá dostatečná půdní vlhkost pro růst a klíčení mycelia a apotécií a dostatečné vlhké mikroklima porostu pro klíčení askospor. Nejčastějším místem napadení je větvení stonku, kde zachycené květní plátky s kapkou vody vytváří ideální mikroklima pro růst patogenu. V případě dostatečné vlhkosti po vyklíčení askospor a růst mycelia jsou do 5 týdnů viditelné příznaky choroby. Patogen se může přenášet i myceliem při vzájemném dotyku rostlin. Často dochází k hnízdovému výskytu onemocnění. Teplo a střídavá vzdušná vlhkost podporují infekci. Sucho a srážky naopak působí negativně.
Hospodářský význam
Výše škod závisí na stupni napadení. Při napadení do 20 % rostlin jsou pravděpodobné výnosové ztráty do 10 %. Při napadení 20 až 40 % rostlin jsou pravděpodobné výnosové ztráty 10–20 %. Při napadení vyšším než 40 % jsou pravděpodobné výnosové ztráty vyšší než 20 %. Napadení je silně závislé na zdroji infekce, průběhu počasí a lokalitě. Choroba je rozšířena na celém území ČR.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
K přímým metodám monitoringu askospor patří metoda kultivace květních plátků v průběhu kvetení, kdy je na základě kontaminace plátků askosporami patogenu stanovené nebezpečí výskytu choroby v konkrétním honu/oblasti.
Nepřímé metody monitoringu
K nepřímým metodám monitoringu patří vyhodnocení optimálních podmínek pro růst a vývoj patogenu: dostatečná půdní vlhkost v dubnu, dostatečná vzdušná vlhkost v porostu, umístění honu v blízkosti vodních zdrojů, závětrné polohy a výskyty choroby v předcházejích letech.
Systémy varování
Zpravidla placené služby na základě stanovení kontaminace květních plátků řepky olejky nebo signalizace nebezpečí infekce na základě průběhu počasí.
Prognóza výskytu
Je možné využít prognostické modely nebezpečí infekce pracujících na základě hodnocení průběhu počasí v konkrétní oblasti.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Při splnění optimálních podmínek pro vývoj a růst patogenu S. sclerotiorum, při vyšší kontaminaci květních plátků než 20 % nebo při splnění obou faktorů současně.
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
Na základě hlášení signalizace nebezpečí výskytu pomocí prognostických modelů, které hodnotí splnění podmínek pro ošetření na základě průběhu počasí v konkrétní lokalitě. Splnění podmínek pro ošetření - vlhká a teplá půda před kvetením řepky, vysoká vzdušná vlhkost v porostu v průběhu kvetení, umístění lokality, blízkost vodních zdrojů, vyšší výskyt patogenu v lokalitě v kratším období pěstování než 4 roky.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Výběr méně citlivých odrůd k chorobě. Osivo bez příměsí sklerocií, minimálně 4letý osevní postup, hustota setí (nižší), vyrovnaná výživa.
Nechemické metody ochrany rostlin
Preventivní ošetření půdy biologickými přípravky po sklizní hostitelské plodiny patogenu, k předplodině řepky, hořčice nebo před setím řepky olejky (dle etikety) a ošetření během vegetace řepky (dle etikety).
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství..
Chemická ochrana rostlin
Provádí se preventivní ošetření před výskytem příznaků napadení. Foliární ošetření v období kvetení se provádí zpravidla od počátku kvetení do konce kvetení (BBCH 60–69). Optimální termín ošetření je v první polovině kvetení, kdy je otevřeno 30 % květu na hlavním vrcholu až do počátku opadu květních plátků (BBCH 63–65). Přesný termín ošetření je závislý na vlastnostech zvoleného přípravku.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Hodnocení účinnosti ochrany
Vedle dodržení agrotechnických opatření má správné načasování termínu ošetření a volba přípravku vysokou účinnost ošetření.