Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

hnědá rzivost žita
Puccinia recondita

říše: houby (Fungi) třída: Urediniomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

Další české názvy: rez žitná

Vědecká synonyma: Puccinia rubigo-vera, Puccinia dispersa, Puccinia secalina, Aecidium anchusae

EPPO kód: PUCCRE

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Žito, tritikale, sveřepy, některé druhy rodu ječmen. Dvoubytná rez. Mezihostitelskými druhy jsou prlina rolní, pilát lékařský, popř. kamejka lékařská.
Příznaky napadení
Na lícové straně listových čepelí se v období po vymetání žita objevují rezavě hnědé roztroušeně rozmístěné kupky letních výtrusů. V průběhu 14–21 dnů mohou u náchylných odrůd pokrýt téměř celou listovou plochu. Ihned po vytvoření pukají a uvolňují urediospory. V průběhu dozrávání porostů žita se na obou stranách listových čepelí objevují kupky zimních výtrusů, které jsou tmavě hnědě až černě zabarveny, bez trhání pletiva na jejich povrchu. Napadení listů v důsledku potrhání listové epidermální vrstvy provází jejich rychlá desikace.
Životní cyklus
Patogen přezimuje ve formě mycelia v listech nebo urediospor na rostlinách ozimého žita. S příchodem vyšších teplot nad 22 °C se začínají rychle tvořit nové kupky urediospor, které znovu infikují hostitelskou rostlinu. Teliospory, které se tvoří v průběhu dozrávání porostů žita, mohou rovněž přezimovat na mezihostiteli.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Silné a opakující se epidemie způsobují velmi vážné snížení výnosu redukcí hmotnosti 1000 zrn.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Vizuální hodnocení rozsahu napadení listů 6ita.
Systémy varování
Dle aktuálního výskytu.
Prognóza výskytu
Favorizující klimatické faktory - zvýšené riziko výskytu při mírné a vlhké zimě.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Pokud se před metáním vyskytují kupky na 5–15 % odnoží.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Zásadní význam má pěstování rezistentních odrůd. Důležité je odrůdově pestré složení pěstovaného sortimentu i na menších územích, které zpomaluje rychlý plošný rozvoj epidemie, a včasné ničení výdrolu.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí podle signalizace nebo při výskytu od fáze (BBCH 39), zpravidla v době metání (BBCH 51–59). Zásahy se obvykle provádějí proti celému komplexu chorob listů a klasů.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence patogenu a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací lze obecně předejít jednak používáním kombinovaných fungicidů nebo takovou strategií ochrany, kdy nedochází k opakovaným aplikacím přípravků se stejným mechanizmem účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.