Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

hnědá skvrnitost ovsa
Pyrenophora avenae (teleom.) - Drechslera avenae (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes čeleď: Pleosporaceae

Vědecká synonyma: Pyrenophora chaetomyoides (teleom.), Drechslera avenacea (teleom.) - Helminthosporium avenae (anam.), Helminthosporium avenae-sativae (anam.)

EPPO kód: PYRNAV

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Oves.
Příznaky napadení
Symptomy se objevují ve formě drobných chlorotických skvrn, které stárnutím získávají hnědou a rezavě hnědou barvu. Na starších nekrózách se vytvářejí porosty černě zbarvených konidioforů, na nichž se diferencují konidie.
Životní cyklus
Podobně jako u druhů, vyskytujících se na pšenici a ječmeni, je zdrojem infekce napadené osivo a infikované posklizňové zbytky. Široké rozpětí teplot, za kterých dochází k růstu mycelia, umožňuje první napadení již časně na jaře.
Hospodářský význam
Vyskytuje se ve vlhkých a chladnějších polohách ČR. Silné napadení snižuje výnos redukcí HTS.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Hodnocení napadení přímo v porostu.
Systémy varování
Dle aktuálního výskytu.
Prognóza výskytu
Favorizující faktory (odrůda, klima).
Rozhodování o provedení ošetření
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
Podle výskytu.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.