Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

padlí ječmene
Blumeria graminis (teleom.) - Oidium monilioides (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

Další české názvy: padlí travní na ječmeni, padlí travní ječmene

Vědecká synonyma: Erysiphe graminis f. sp. hordei (teleom.) - Acrosporium monilioides (anam.)

EPPO kód: ERYSGH

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Ječmen.
Příznaky napadení
Houba vytváří na napadených listech nejprve drobné bělavé kupky, které se v průběhu několika dní rozrůstají. Často se vyskytuje hypersenzitivní reakce listového pletiva ječmene v podobě hnědě zbarvených, chloroticky ohraničených drobných skvrn.
Životní cyklus
Původcem onemocnění je obligátní parazit, který přečká zimní období ve formě mycelia na živých pletivech listů a listových pochvách hostitele. Na jaře se choroba dále šíří vzdušným přenosem konidií, a to především při oblačném počasí bez intenzivního několikadenního slunečního svitu. Období silných srážek redukuje potenciál patogenu k rychlému rozvoji epidemie. Při teplotním optimu kolem 20 °C je inkubační doba mezi 5 až 7 dny.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Napadá listy a klasy pšenice, dochází k omezení asimilace, což se projevuje ve snížení HTS. Při silné epidemii na počátku jara může dojít ke snížení počtu odnoží.
Monitoring a prognóza
Vizuální hodnocení rozsahu napadení listů.
Systémy varování
Dle aktuálního výskytu.
Prognóza výskytu
Favorizující faktory - teplota, úhrny srážek, vlhkost, sluneční svit.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
3,5 % listové plochy pokryté myceliem.
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
Na základě výstupů predikčních modelů apod.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Upřednostnit geneticky rezistentní odrůdy (vysévat odrůdy s různě založenou odolností). Nevysévat ozimý ječmen v blízkosti pozemků, kde bude pěstovaný jarní ječmen. Harmonická výživa, nepřehnojovat dusíkem. Zvýšené nebezpečí výskytu u časně setých porostů ozimého ječmene. Větší riziko výskytu v málo vzdušných lokalitách.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí podle signalizace nebo při ohrožení již v průběhu odnožování, obvykle od BBCH 30 (počátek sloupkování). Pozdější zásahy jsou zpravidla kombinací proti komplexu listových chorob. Střídat skupiny fungicidních účinných látek s cílem oddálit vznik rezistence patogenu.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence patogenu a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací lze obecně předejít jednak používáním kombinovaných fungicidů nebo takovou strategií ochrany, kdy nedochází k opakovaným aplikacím přípravků se stejným mechanizmem účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.