Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

spála ječmene
Rhynchosporium secalis

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes

Další české názvy: rhynchosporiová skvrnitost ječmene

Vědecká synonyma: Marssonia secalis, Rhynchosporium graminicola, Septocylindrium secalis

EPPO kód: RHYNSE

Metodika IOR - spála obilnin

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Ječmen, tritikale, žito, některé druhy trav. Jednotlivé druhy mají své specifické formy, které nepřecházejí na druh jiný.
Příznaky napadení
Od konce sloupkování se na čepelích a pochvách listů objevují nejprve vodnaté, modravě šedé skvrny, obvykle 0,5–2 cm dlouhé, které následně od středu usychají a mění barvu na šedobílou. Tvar skvrn je oválný až podélný, často s jedním koncem špičatým. Skvrny u ječmene jsou tmavohnědě orámovány a skvrna je tak ohraničena od zdravého pletiva. Pokud vznikne skvrna na bázi listové čepele, může přerušit úplně přísun živin a list zasychá. Od mléčné zralosti mohou být napadány i klasy, příznaky však jsou méně nápadné.
Životní cyklus
Zimu patogen přežívá ve formě mycelia na infikovaných posklizňových zbytcích. Přenos osivem nebývá významný. Na jaře dochází k tvorbě spor již od teplot nad 5 °C při vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Spory se šíří především odstřikující dešťovou vodou a větrem, avšak jen na malé vzdálenosti. Za příznivých podmínek trvá jeden vývojový cyklus 10–11 dnů.
Hospodářský význam
Vyskytuje se více méně pravidelně ve vlhčích oblastech s vyšší nadmořskou výškou od 350 m n. m. Epidemické napadení má za následek významné ztráty na výnose v důsledku redukované HTS.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Hodnocení napadení listů přímo v porostu.
Systémy varování
Dle aktuálního výskytu.
Prognóza výskytu
Favorizující klimatické faktory.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
25 % napadení u nejvíce napadeného listového patra.
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
Podle výskytu.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Odrůdová odolnost je významným ochranným opatřením. Nevysévat v blízkosti ječmen ozimý a ječmen jarní, ničit výdrol. Nevysévat ječmen ozimý příliš časně.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ochrana se provádí podle signalizace nebo při ohrožení, zpravidla od fáze BBCH 37 (objevení posledního listu).
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence patogenu a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací lze obecně předejít jednak používáním kombinovaných fungicidů nebo takovou strategií ochrany, kdy nedochází k opakovaným aplikacím přípravků se stejným mechanizmem účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.