Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

hnědá rzivost ječmene
Puccinia hordei

říše: houby (Fungi) třída: Urediniomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

Další české názvy: rez ječná

Vědecká synonyma: Puccinia anomala, Puccinia simplex

EPPO kód: PUCCHD

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Ječmen. Mezihostitelem jsou snědky.
Příznaky napadení
Po celou dobu vegetace se objevují na listech velmi malé (do 0,5 mm), odkryté žlutohnědé kupky letních výtrusů. Později na čepelích a pochvách podlouhlé černé kupky zimních výtrusů.
Životní cyklus
Patogen přezimuje ve formě mycelia v listech nebo urediospor na rostlinách výdrolu ječmene a na ozimém ječmeni. S příchodem teplot nad 15 °C se začínají tvořit nové kupky urediospor, které znovu infikují hostitelskou rostlinu. Význam aeciospor, které se vyvíjí na snědcích, není pro šíření rzi na ječmeni zcela prokázán.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Při silném výskytu v pozdních fázích růstu po vymetání může způsobit snížení HTS.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Hodnocení napadení přímo v porostu. 
Systémy varování
Dle aktuálního výskytu.
Prognóza výskytu
Favorizující faktory - odrůda, klima.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Pokud se před metáním vyskytují kupky na 5–15 % odnoží.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Pěstování rezistentních odrůd. Širší odrůdová skladba i na menších územích zpomaluje rozvoj epidemie. Včasné ničení rostlin z výdrolu.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí podle signalizace nebo při ohrožení, výjimečně již v průběhu sloupkování (od BBCH 30), obvykle od BBCH 51 (počátek metání) do BBCH 65 (kvetení). Možná kombinace s ochrannými zásahy proti listovým skvrnitostem a chorobám klasů.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence patogenu a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací lze obecně předejít jednak používáním kombinovaných fungicidů nebo takovou strategií ochrany, kdy nedochází k opakovaným aplikacím přípravků se stejným mechanizmem účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.