Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

hnědá rzivost pšenice
Puccinia recondita f. sp. tritici

říše: houby (Fungi) třída: Urediniomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

Další české názvy: rez pšeničná

Vědecká synonyma: Puccinia triticina, Puccinia rubigo-vera

EPPO kód: PUCCRT

Metodika IOR - hnědá rzivost obilnin

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Pšenice, tritikale. 
Mezihostiteli jsou především žluťuchy Thalictrum.
Příznaky napadení
Na lícové straně listových čepelí se v období po vymetání pšenice objevují rezavě hnědé roztroušeně rozmístěné kupky letních výtrusů. V průběhu 14–21 dnů mohou u náchylných odrůd pokrýt téměř celou listovou plochu. Ihned po vytvoření pukají a uvolňují urediospory. V průběhu dozrávání porostů pšenice se na obou stranách listových čepelí objevují kupky zimních výtrusů teliospor, které jsou tmavě hnědě až černě zabarveny, bez trhání pletiva na jejich povrchu. Napadení listů v důsledku potrhání listové epidermální vrstvy provází jejich rychlá desikace.
Životní cyklus
Patogen přezimuje ve formě mycelia v listech nebo urediospor na rostlinách ozimých pšenic. S příchodem vyšších teplot nad 22 °C se začínají rychle tvořit nové kupky urediospor, které znovu infikují hostitelskou rostlinu. Teliospory, které se tvoří v průběhu dozrávání porostů pšenice, mohou rovněž přezimovat na mezihostiteli.
Hospodářský význam
Vyskytuje se pravidelně na celém území ČR. Silné a opakující se epidemie způsobují velmi vážné snížení výnosu redukcí hmotnosti 1000 zrn.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Vizuální hodnocení rozsahu napadení listů pšenice.
Systémy varování
Dle aktuálního výskytu.
Prognóza výskytu
Favorizující klimatické faktory - zvýšené riziko výskytu při mírné a vlhké zimě.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
20 % napadených odnoží s výskytem uredií.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Zásadní význam má pěstování rezistentních odrůd. Důležité je odrůdově pestré složení pěstovaného sortimentu i na menších územích, které zpomaluje rychlý plošný rozvoj epidemie, a včasné ničení výdrolu.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí podle signalizace nebo při výskytu od fáze (BBCH 39), zpravidla v době metání (BBCH 51–59). Zásahy se obvykle provádějí proti celému komplexu chorob listů a klasů.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence patogenu a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací lze obecně předejít jednak používáním kombinovaných fungicidů nebo takovou strategií ochrany, kdy nedochází k opakovaným aplikacím přípravků se stejným mechanizmem účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.