Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - hrách setý a rolní

Pěstební opatření
Abiotické faktory
Ochrana proti chorobám
Ochrana proti škůdcům
Regulace plevelů
Společenstva plevelů
Jednoděložné: Ježatka kuří noha, pýr plazivý, oves hluchý.
Dvouděložné: Heřmánkovec nevonný, merlíky, laskavec ohnutý, lebeda rozkladitá, opletka obecná, hluchavky, hořčice polní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, lilek černý, rdesno blešník, ředkev ohnice, svízel přítula, violka rolní, výdrol řepky.
Vytrvalé: Mléč rolní, pcháč oset.
Provádění ochranných opatření
Nechemická regulace plevelů
Založení dobře zapojeného porostu hrachu.
Mechanické metody
Dokonalá podzimní a předseťová příprava půdy; odstranění oddenků a zničení časně vzešlých dvouděložných plevelů důkladným vláčením před setím.
Chemická regulace plevelů
V systémech regulace plevelů hrachu se používají nejvhodnější specifické herbicidy podle očekávaného či převažujícího výskytu určitých druhů plevelů a podle agrotechnických a organizačních podmínek.
Pro herbicidní ochranu proti dvouděložným plevelům v hrachu se nabízí možnost použití herbicidů jak pro předseťové, tak především pro preemergentní a postemergentní ošetření. Předseťové nebo preemergentní ošetření by mělo být aplikováno hlavně tam, kde očekáváme intenzivnější zaplevelení. V případě vynechání předchozího zásahu, popř. jako opravu lze využít časně postemergentní ošetření, tj. v době kdy většina plevelů je již vzešlá nebo vzchází a hrách je vysoký 3–5 cm. Při této aplikaci jsou zaznamenávány velmi dobré herbicidní účinky na plevele při vysoké selektivitě použitých herbicidů vůči rostlinám hrachu. Pozdější herbicidní zásahy v době, kdy rostliny hrachu dosahují 10–15 cm a zároveň se jedná o první herbicidní zásah vůči dvouděložným plevelům, lze již označit jako problematické, především proto, že plevele již jsou odrostlejší a herbicidní účinek bývá slabší a zároveň se mohou objevit fytotoxické projevy použitých herbicidů na rostlinách hrachu. Rostliny hrachu, popř. luskovin obecně, by neměly být při aplikaci vyšší než 15 cm a zároveň by termín aplikace měl být uskutečněn před fází tvorby poupat. Vzhledem k dobré selektivitě graminicidů v porostech hrachu není zásadní problém regulace jednoletých i vytrvalých jednoděložných plevelů. Je však nutno proti těmto plevelům zasáhnout včas, aby nedocházelo k omezování růstu a vývoje hrachu.
Rezistence plevelů a antirezistentní strategie
Střídání aplikace herbicidů s odlišnými účinnými látkami v pěstitelském postupu na daném pozemku sníží riziko vzniku rezistence.
Hodnocení účinnosti regulace plevelů
V případě předseťové či preemergentní aplikace se posuzuje vzcházení a výskyt plevelů v období krátce po vzejití hrachu, tj. v době kdy mají rostliny hrachu vyvinuté první páry pravých listů. V případě potřeby opravného herbicidního ošetření se využije některý z povolených postemergentně aplikovaných herbicidů jako doplňující ošetření. Zároveň lze použít jako prvního herbicidního zásahu časně postemergentní ošetření, které minimalizuje ztráty při špatném vzejití hrachu a následné zaorávce, a taky tento termín ošetření není závislý na půdní vlhkosti, což v některých letech a na části lokalit působí problémy s nedostatečnou herbicidní účinností. Graminicidní přípravky se používají postemergentně na vzešlé cílové plevele a hodnocení herbicidního účinku lze provést do 14 dnů po provedené aplikaci.
Monitoring plevelů
Porosty hrachu jsou zaplevelovány velkým počtem plevelných druhů, ale i kulturních rostlin. Druhové zastoupení plevelů je relativně široké a je uvedeno výše. Se zvyšujícím se zastoupením řepky v osevních postupech stoupá také závažnost výskytu rostlin vzcházejících ze sklizňových ztrát jako silného a konkurenceschopného plevele. Plevele konkurují rostlinám hrachu při příjmu živin a vláhy z půdy, mohou je zastiňovat a brzdit v růstu, přispívají k rozvoji chorob, zhoršují podmínky pro mechanizovanou sklizeň, zaplevelují následné plodiny, mohou výrazně snižovat výnos, a také kvalitativní parametry slizeného zrna.
Další prostředky na OR
Další prostředky na ochranu rostlin