Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

mandelinka drobná
Gonioctena viminalis

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

vědecká synonyma: Chrysomela fridrichsdalensis, Coccinella haemorrhoidalis

EPPO kód: GONCVI

Hostitelské spektrum
Je to škůdce, který je primárně troficky orientován na vrby. Inklinuje spíše k výskytu na mladším asimilačním aparátu hostitelských dřevin, a proto ho lze velice často nalézt v provozech na získávání vrbových prutů, příp. vrbovnách.
Popis druhu
Barevně je tento druh mandelinky lehce variabilní. Jedinci jsou převážně žlutozelené barvy s černými skvrnami na štítu a krovkách. Zadní holeně jsou silně otrněny. Velikostně se jedinci této mandelinky pohybuji na úrovni 5,5‒7 mm. Obrys těla je oválný.
Možnost záměny druhu
Druh je obecně zaměnitelný s dalšími zástupci čeledi mandelinkovitých, avšak inklinace k živné dřevině, barva a velikost těla tento druh významně odlišuje od ostatních zástupců s podobnými vzhledovými vlastnosti, či potravními návyky.
Příznaky poškození
Žír dospělců je mírně odlišný od larválního žíru. Od začátku jarní aktivity brouci odkousávají listy hostitelských dřevin od jejich okrajů. Někdy také vznikají jednotlivá a nepravidelná okénka v listech. Larvální žír je soustředěn do středů listů, kde na spodní straně listů vznikají nejprve důlky, které jsou z jedné strany uzavřeny svrchní epidermis. V pokročilejším stádiu vývoje již larvy listy drobně děrují. Žír mladých imág je velmi podobný tomu, který dospělci provádí v jarním období.
Možnost záměny poškození
Poškození asimilačního aparátu hostitelských dřevin vznikající uvedeným druhem především v jarním období jsou zaměnitelná se vzhledově velmi podobným poškozením vznikajícím vlivem polyfágních housenek a housenic (např. píďalkovití), které mají nejvýznamnější žírovou aktivitu v době jara, resp. časného léta. Odlišení od těchto požerků je možné především dle determinace původců žíru a poté také z okolností, že po jarním žíru následuje také žír larev a nových brouků v létě, resp. na přelomu pozdního léta a podzimu.
Životní cyklus
Přezimujícím stádiem jsou dospělci a po pro provedení zralostního žíru (jaro), dojde ke kopulaci. Samičky jsou ovoviviparní, to znamená, že velmi brzy po vykladení se z vaječných obalů líhnou larvy, které přistupují k žíru na listech hostitelských dřevin. Na podzim noví dospělí brouci vystoupí do korun hostitelských dřevin a provedou tzv. úživný žír pro získání energie pro zimování.
Hospodářský význam
Tento druh může představovat jeden z defoliačních faktorů vrb mladšího věku. Tento škůdce podílí na oslabování hostitelských jedinců a redukci přírůstů.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu