Rostlinolékařský portál

Metodiky IOR - jabloň

1. Seznam plodin
2. Pěstební opatření
Osevní postupy
Střídání plodin
Provádění opatření v oblasti střídání plodin má pro trvalé kultury význam pouze v případě bezprostřední obnovy výsadeb, kdy se využívají stejné pozemky. U ovoce se projevuje, stejně jako v případě jiných rostlinných kultur, únava půdy, pokud je na tentýž pozemek opakovaně vysázen stejný ovocný druh. Příznakem je celkové zeslabení růstu ovocných rostlin, výhony jsou krátké a slabé, listy jsou malé, někdy i chlorotické. Kořeny jsou tmavší, mírně ztlustlé a vytvářejí méně kořenového vlášení. Někdy mohou i odumírat. Zeslabené stromy jsou náchylnější k napadení chorobami. 
Celková retardace růstu je nejsilnější první rok po výsadbě. Nejcitlivější jsou na únavu půdy peckoviny – broskvoně, třešně, višně, k citlivým plodinám patří též jabloně. Vliv únavy půdy se liší i v závislosti na použitých podnožích. Ochrana proti únavě půdy je založena na preventivních opatřeních – odstranit po vyklučení staré výsadby co nejvíce kořenů, nechat pokud to okolnosti dovolují, půdu 3–5 let odpočinout a na pozemku pěstovat vhodné meziplodiny – např. bobovité rostliny nebo hořčici. Únava půdy je zcela eliminována, pokud je na pozemek vysazen jiný ovocný druh (např. po jabloních peckoviny apod.). Není-li to z organizačních nebo jiných důvodů možné, je vhodné zapravit v rámci přípravy půdy před výsadbou větší množství organické hmoty, případně využít systém výsadby do původního meziřadí apod. 
Vzhledem k tomu, že k obnově výsadeb dochází v dlouhodobém časovém horizontu, nikoliv pravidelně a u všech pěstitelských subjektů paušálně, nemělo by být toto opatření v případě trvalých ovocných kultur součástí kontrolního systému dodržování zásad IOR.
Pěstitelské postupy
Volba pozemku
Poloha pozemku
Poloha pozemku pro výběr sadů je činitelem, který trvale ovlivňuje konečné výsledky a rentabilitu produkce a který je současně jen velmi obtížné a finančně nákladné ovlivnit následně zavedením dalších pěstebních opatření (např. vybudování protimrazových systémů v inverzních lokalitách). Pro správný výběr polohy je třeba brát v úvahu požadavky jednotlivých komodit na klimatickou charkteristiku stanoviště (průměrná teplota, srážky, frekvence výskytu pozdních jarních mrazíků), maximální výšku podzemní vody apod. 
Tolerance k méně příznivým vlastnostem polohy pozemku je významným způsobem ovlivněna odrůdou, případně podnoží nebo způsobem pěstování. Tyto faktory tak mohou do jisté míry i eliminovat nebo omezit vliv méně vhodné lokality. 
Jabloně vyžadují optimální průměrnou roční teplotu nad 6,5 °C (na slabě vzrůstných podnožích nad 7 °C), průměrné roční srážky 500 – 800 mm, nejvyšší hladinu podzemní vody cca 1,5 m (slabě vzrůstné podnože 1 m), na půdní reakci jsou poměrně tolerantní (pH 5,0–7,5). Vhodné pěstební oblasti se dělí na tři zóny – teplá s nadm. výškou do 350 m, střední (do 500 m) a chladná (600 m). Vždy je třeba vyloučit mrazové kotliny a zamokřené pozemky.
6. Regulace plevelů
7. Další prostředky na OR
Regulace růstu
V zemědělství je užívána řada účinných látek s morforegulačním účinkem.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu