Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

háďátko písečné
Meloidogyne arenaria

třída: Secernentea řád: háďátka (Tylenchida) čeleď: Meloidogynidae

EPPO kód: MELGAR

Hostitelské spektrum
Hostitelský okruh Meloidogyne hapla je velmi široký, zahrnuje asi 550 druhů dvouděložných rostlin. U jednoděložných bylo prokázáno pouze napadení cibule a hosty (bohyšky, funkie), pícní trávy a obilniny hostitelskými druhy nejsou. Nejdůležitějšími hostitelskými rostlinami jsou v podmínkách ČR rajče, brambory, mrkev, celer a petržel, popřípadě i cibule.
Příznaky poškození
Příznaky poškození jsou tvořeny v první řadě drobnými hálkami na kořenech napadených rostlin. Velmi častá je také nadměrná tvorba postranních kořínků („vlasovitost") a větvení hlavního kořene, při časném napadení se hlavní kořen nevyvíjí vůbec. Silně infikované rostliny se zpožďují v růstu, v takovém případě můžeme na pozemku často pozorovat ohniska napadení.
Životní cyklus
Životní cyklus háďátka Meloidogyne hapla se poněkud liší v závislosti na tom, zda se daná populace druhu rozmnožuje partenogeneticky nebo sexuálně. Partenogeneze je u některých populací Meloidogyne hapla velmi častá, z tohoto důvodu někdy samci v populaci úplně chybějí, zatímco jindy je jejich výskyt relativně hojný. 
Vývoj probíhá opět přes 4 larvální stádia, první svlékání se uskutečňuje ve vajíčku, invazní larva 2. stádia proniká do kořenů hostitelské rostliny, ztrácí pohyblivost a začíná přijímat potravu z obřích buněk, které se vytvářejí okolo její hlavy. Larva se dále několikrát svléká, přičemž larvy samic dostávají typický zaoblený tvar a okolní pletivo se mění v hálku. V případě sexuálního rozmnožování opouští samec hadovitého tvaru těla hostitelskou rostlinu, vyhledává samici v hálce a páří se s ní. Dospělá samice v hálce zůstává a klade vajíčka do rosolovitého vaječného vaku. Ve střední Evropě se vyvíjejí v jednom vegetačním období obvykle 2 generace.
Hospodářský význam
Na písčitých půdách může háďátko Meloidogyne hapla způsobovat značné ztráty vedoucí i k zaorání porostu. Větvení kůlového kořene zeleniny způsobené háďátkem vede k omezení komerčního uplatnění takto poškozených rostlin. 
Háďátko je v Evropě široce rozšířeno, vyskytuje se hlavně na lehkých písčitých půdách a není řazeno mezi karanténní organismy.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu