Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

kohoutek černý
Oulema melanopus

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

EPPO kód: LEMAME

Hostitelské spektrum
​Pšenice, ječmen, široké spektrum trav. Opomíjené druhy obilnin: žito, tritikale, kukuřice. Obvykle na těchto rostlinách probíhá pouze úživný žír dospělců.
Popis škůdce
Dospělci měří 5–6 mm, štít, hruď, břicho a nohy jsou žlutočervené, krovky, hlava a tykadla modrozelená. 
Vajíčka jsou dlouhá přibližně 1 mm, žlutooranžové barvy.  
Larvy mají vyvinuté 3 páry hrudních končetin (oligopodní larvy). Jsou špinavě bílé, kyjovitého tvaru, pokryté černým slizem a zbytky trusu. Měří 5–6 mm.
Možnost záměny škůdce

Velmi podobný je kohoutek Oulema duftschmidi - má obdobnou biologii. Rozlišování obou druhů je velmi obtížné a pro účely praktické ochrany je bezvýznamné. Bezpečné určení druhů je možné na základě preparace kopulačních orgánů. Oba druhy se vyskytují společně.

Příznaky poškození

Brouci i larvy vykousávají mezi listovými žebry podélné úzké pruhy. Po žíru brouků je porušena svrchní i dolní pokožka, po žíru larev zůstává dolní pokožka listů neporušena. Následkem toho je omezena asimilace a v rostlinách dochází ke ztrátě vody. Listy žloutnou a vadnou. 

Životní cyklus
Přezimují dospělci v zimovištích, jako jsou meze, remízky, okraje lesů, sady a podobně. U kohoutka černého může část populace přezimovat v půdě v kokonech, ve kterých se brouci vylíhli koncem léta a do zimy je neopustili. V našich podmínkách část brouků opouští půdu a přezimuje v zimovištích. Podíl různě přezimujících dospělců se může měnit i mezi roky v závislosti na průběhu počasí. V létě a na podzim provádí dospělci úživný žír, převážně na výdrolech obilnin a na mezích okolo polí, a poté přeletují do zimovišť. Na jaře postupně naletují do porostů obilnin, kde úživný žír pokračuje a přitom dochází k páření. Na počátku jarního žíru bývají dospělci nejprve soustředěni na okrajích polí. V době kladení vajíček se rovnoměrně rozptylují po porostech, takže okrajový efekt v kladení vajíček již není patrný. Naopak na okrajích bývá obvykle nižší výskyt vajíček a larev až do vzdálenosti 20 m, v důsledku zvýšeného výskytu predace a přítomnosti přirozených nepřátel kohoutků. Vajíčka jsou kladena na líc listů podél středního nervu od konce dubna do počátku června. Larvy se z vajíček líhnou za 8 až 14 dnů podle průběhu teplot. Na délce období kladení vajíček samicemi závisí stupeň škodlivosti. Hromadné líhnutí larev v populaci je synchronizováno do kratšího časového období. Larvy žerou na listech a postupně se přesouvají na horní listy. Larvy kohoutka černého a kohoutka Oulema duftschmidi se kuklí v půdě v hloubce okolo 5 cm. Brouci se líhnou v průběhu července, ještě před počátkem sklizně porostů. 
Má jednu generaci v roce.
Hospodářský význam
Ve škodlivém množství se vyskytuje v několikaletých cyklech. U kohoutků způsobují významnější škody larvy, zejména larvy vyšších vývojových stupňů. Škodlivost dospělců nebývá významná a ošetření proti dospělcům se nedoporučuje.  
Jarní obilniny jsou k napadení citlivější než ozimé. Napadené rostliny špatně metají a předčasně dozrávají. U jarního ječmene se snižuje výnos zrna vlivem nižšího počtu zrn v klasu a hmotnost tisíce zrn, což významně ovlivňuje sladařskou kvalitu zrna. Výnosová deprese se projeví, pokud většina žíru larev probíhá na praporcovém listu. Zde je přímá korelace mezi stupněm poškození praporcového listu (procento snížení listové plochy) a snížením sladařské kvality zrna. 
Škodlivost kohoutků bývá vyšší v letech s teplým a suchým jarem v době kladení vajíček, po kterém následuje vláhově příznivé a vyrovnané období (bez prudkých dešťů a extrémně nízkých teplot) v době žíru prvních vývojových stupňů larev. Větší výnosové deprese nastávají v letech se suchým a teplým obdobím v době dozrávání obilnin, kdy se kompenzační schopnost obilnin po poškození listové plochy snižuje.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu