Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

kohoutek modrý
Oulema gallaeciana

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

vědecká synonyma: Lema lichenis, Oulema lichenis

EPPO kód: LEMALI

Hostitelské spektrum
Pšenice, ječmen, oves, široké spektrum trav. Opomíjené druhy obilnin: žito, tritikale, kukuřice. Obvykle na těchto rostlinách probíhá pouze úživný žír dospělců.
Popis škůdce
Dospělci měří 5–6 mm, celé imago je kovově modrozelené.  
Vajíčka jsou dlouhá přibližně 1 mm, žlutooranžové barvy.  
Larvy mají vyvinuté 3 páry hrudních končetin (oligopodní larvy). Jsou špinavě bílé, kyjovitého tvaru, pokryté černým slizem a zbytky trusu. Měří 5–6 mm.
Příznaky poškození
Brouci i larvy vykousávají mezi listovými žebry podélné úzké pruhy. Po žíru brouků je porušena svrchní i dolní pokožka, po žíru larev zůstává dolní pokožka listů neporušena. Následkem toho je omezena asimilace a v rostlinách dochází ke ztrátě vody. Listy žloutnou a vadnou.

Životní cyklus
Přezimují brouci výhradně v zimovištích (meze, remízky, okraje lesů, sady). Na podzim provádí brouci úživný žír, převážně na výdrolech a na mezích kolem polí. Poté přeletují do zimovišť. Koncem dubna a v květnu se stěhují zpět do obilnin, kde úživný žír pokračuje a přitom dochází k páření. Na počátku jarního žíru bývají dospělci nejprve soustředěni na okrajích polí. V době kladení vajíček se rovnoměrně rozptylují po porostech. Vajíčka jsou kladena na líc listů podél střední žilky od dubna do počátku června. Larvy se z vajíček líhnou za 8–14 dnů podle průběhu teplot. Larvy žerou na listech a postupně se přesouvají na horní listy. Kuklí se v bílém pěnovitém kokonu přilepeném na listech, stéblech nebo klasech. Brouci se líhnou v červenci.
Druh má 1 generaci za rok.
Hospodářský význam
Ve škodlivém množství se vyskytuje v několikaletých cyklech. U kohoutků způsobují významnější škody larvy, zejména larvy vyšších vývojových stupňů. Škodlivost dospělců nebývá významná a ošetření proti dospělcům se nedoporučuje. 
Jarní obilniny jsou k napadení citlivější než ozimé. Napadené rostliny špatně metají a předčasně dozrávají. U jarního ječmene se snižuje výnos zrna vlivem nižšího počtu zrn v klasu a hmotnost tisíce zrn, což významně ovlivňuje sladařskou kvalitu zrna. U ozimé pšenice se výnosová deprese projeví, pokud většina žíru larev probíhá na praporcovém listu. Zde je přímá korelace mezi stupněm poškození praporcového listu (procento snížení listové plochy) a snížením výnosu. Vedle absolutního snížení výnosu dochází již při středních stupních výskytu larev na listech ke snížení hmotnosti tisíce zrn, a také ke snížení kvality zrna u potravinářských pšenic z hlediska pekařské kvality. Obdobně se u jarního ječmene snižuje sladařská kvalita zrna. 
Škodlivost kohoutků bývá vyšší v letech s teplým a suchým jarem v době kladení vajíček, po kterém následuje vláhově příznivé a vyrovnané období (bez prudkých dešťů a extrémně nízkých teplot) v době žíru prvních vývojových stupňů larev. Větší výnosové deprese nastávají v letech se suchým a teplým obdobím v době dozrávání obilnin, kdy se kompenzační schopnost obilnin po poškození listové plochy snižuje.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu