Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

dřevokaz čárkovaný
Trypodendron lineatum

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

vědecká synonyma: Apate bivittata, Bostrichus cavifrons, Bostrichus lineatum, Trypodendron borealis, Trypodendron meridionale, Xyloterus lineatus

EPPO kód: TRYDLI

Hostitelské spektrum
Tento druh je polyfágem na jehličnanech, resp. na dřevu jehličnatých dřevin. Především se vyskytuje na smrku, ale také byl zaznamenán na douglasce, jedli a borovici.
Popis druhu
Dospělci jsou cca 3–4 mm velcí brouci charakteristického kůrovcového „vzhledu“, jsou tedy podlouhlí a válcovití. Barva těla je spíše hnědá s tím, že na krovkách je tento zástupce tmavožlutě proužkován. Larvy jsou aktivní pouze ve dřevě a jsou rohlíčkovitého tvaru (cca 1–3 mm velké), beznohé a světlé, slonovinové barvy.
Možnost záměny druhu
Stavbou těla je zaměnitelný s ostatními druhy kůrovců, příp. bělokazů, drtníků a lýkohubů, ale jeho stanovištní nároky jsou charakteristické, proto jeho záměna není možná.
Příznaky poškození
Brouci mají specifický požerek spojený se specifickou péčí o potomstvo (tvoří monogamní požerky). Jednoduchou chodbou (cca v hloubce dřeva 0,5–3,5 cm) požerek přejde ve dvoustraně žebříčkovitý tvar. Charakteristickým znakem požerků, které jsou již opuštěné, je černý překryv stěn chodeb. Tento charakteristický znak vznikl po odumření dospělci vnášené ambróziové houby Ambrosiella ferruginea, která slouží larvám, jako potravní zdroj.
Možnost záměny poškození
Tento druh je typický svoji vazbou na jehličnaté dřevo, proto je s podobnými druhy rodu drtník, příp. jádrohlod (dominují na dřevu listnatém) nezaměnitelný.
Životní cyklus
Jedná se o druh s jednoletou generací. Rojení probíhá velmi časně (v nejteplejších oblastech a za teplého počasí již od počátku března). Dospělci další, resp. nové generace, se objevují koncem června a v červenci. Přezimují vždy brouci.
Hospodářský význam
Jedná se o zásadního technického škůdce jehličnatého dřeva. Podmínkou pro napadení dřeva a vývoj larev je dostatečná vlhkost dřeva (min. 53 %). Nejlépe zástupcům vyhovuje dřevo ze zimní těžby, pokácené 2–3 měsíce před rojením. Napadeno může být všechno dřevo s odpovídajícím stupněm vlhkosti, tedy dřevo pokácené, dřevo z polomů, vývraty, stojící zlomy, popř. dřevo čerstvě odumřelých stromů v důsledku ekologické zátěže, čerstvé pařezy i zbytky po těžbě.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu