Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

lýkožrout vrcholkový
Ips acuminatus

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

vědecká synonyma: Ips geminatus, Ips iconographus, Ips porographus, Ips quadridentatu

EPPO kód: IPSXAC

Hostitelské spektrum
Jedná se prakticky o oligofágní druh na borovicích (borovice černá a b. lesní), který napadá staré, churavějící, stresované nebo zlomené stromy, či jejich části. Jen výjimečně ho nalezneme na jiné dřevině (douglaska a smrk).
Popis druhu
Jedná se o cca 2,2–3,5 mm velkého zástupce, který je válcovitého tvaru, tmavě hnědé barvy. Imaga jsou intenzivně lesklá. Na silně prohloubené zádi mají dospělci celkem 3 zoubky, ten největší spodní.
Larvy jsou při vývoji soustředěny převážně pod kůrou. Larvy jsou rohlíčkovitého tvaru cca 2,0–3,0 mm velké, beznohé a světlé, příp. slonovinové barvy.
Možnost záměny druhu
Rozlišovacím znakem je především vazba na borovice – hlavní živná dřevina a také velikost druhu, který je nejmenší z předmětného rodu. Také je pro tento druh charakteristické, že na zadní části krovek a zadečku má pouze 3 zoubky, ostatní druhy mají články 4 nebo více.
Příznaky poškození
Požerek je hvězdicovitý (tři až pět matečných chodeb na jednu snubní komůrku (výskyt i více matečných chodeb)), matečné chodby jsou orientovány všestranně od snubní komůrky, snubní komůrka i matečné chodby zasahují do kůry, lýka a běle. Snubní komůrka je dobře patrná na kůře, na lýku a běli.
Možnost záměny poškození
Charakter poškození je obdobný u všech druhů rodu Ips. Tento druh lze nalézt na borovicích spíše tenkých dimenzí (především na vrcholových částech borovic). Zásadní odlišností tohoto druhu je to, že požerek je opravdu intenzivně zaříznutý do dřeva a navíc je vyplněn trusem a dřevní drtí, což jsou znaky, které se u jiných zástupců lýkožroutů na jehličnatých dřevinách nevyskytují.
Životní cyklus
Rojení tohoto druhu v jarní generaci probíhá v květnu (někdy již v dubnu). Tento druh zakládá i sesterskou generaci a to po regeneračním žíru. Letní rojení probíhá v červenci.
Hospodářský význam
Jedná se o druh s intenzivní škodlivostí, který má tendenci k přemnožování, pokud se vyskytne v lokalitách s intenzivním výskytem živných dřevin. Je to druh, který napadá slábnoucí a stresované stromy (např. zastíněním, přísuškem atp.) především tenkých dimenzí. Pokud dojde k silnému přemnožení, představuje tento druh mortalitní faktor i pro zdravé dřeviny.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu