Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

bourovčík borový
Thaumetopoea pinivora

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: hřbetozubcovití (Notodontidae)

další názvy: bourovčík sosnový

EPPO kód: THAUPV

Hostitelské spektrum
Jedná se oligofágního zástupce housenek na borovicích (konkrétně byl tento druh pozorován na následujících druzích borovic: b. černá a b. lesní). Pouze výjimečně se tento druh vyskytuje i na jiných druzích jehličnatých dřevin.
Popis druhu
Motýl s rozpětím křídel 25–40 mm má hustě ochlupené tělo, u samců jsou vyvinuta nápadná hřebenitá tykadla. V klidu a při odpočinku jsou křídla široce střechovitě složená. Zbarvení předních křídel je světle šedohnědé až hnědé, zadní jsou nažloutle bělavá. Housenky jsou dlouze ochlupené, chloupky jsou rezavě bílé. Žijí jako ostatní druhy rodu pospolitě, žír provádějí v noci a přes den jsou ukryté v malých skupinách ve vidlicích větví v řídkých předivových zápředcích. Zde se také svlékají.
Možnost záměny druhu
Škůdce je velmi obtížné zaměnit s jinými druhy pro jeho trofickou vazbu na borovice. Důvodem nemožnosti záměny tohoto druhu je také to, že tento druh tvoří převážně pospolité populace housenek, což ostatní defoliátoři této dřeviny nedělají (výjimku tvoří T. pityocampa, ale tento druh je větší velikosti a na našem území ještě nebyl pozorován). Druh T. processionea je velmi podobný, ale má potravní vazbu na listnaté dřeviny a to především na duby.
Příznaky poškození
Příznakem poškození je chybějící listová plocha. Defoliace probíhá postupně, nejprve skeletováním listů, následně děrováním listů a ve finále nepravidelný ožírání listů až do stádia holožíru. Charakteristický je také vývoj a pospolitost housenek - společensky žijící housenky se během svého vývoje přemisťují za potravou v koordinovaných útvarech („procesích“).
Možnost záměny poškození
Tento způsob žíru je charakteristický i pro další druhy defoliátorů borovice (píďalkovití, bekyně, přástevníci, lišajovití atp.). Zásadními okolnostmi, které jsou rozhodující pro determinaci předmětného druhu, jsou následující: (1) přímost larev (viz výše) na asimilační ploše dřevin a (2) potravní vazba tohoto druhu na borovice.
Životní cyklus
U tohoto zástupce je známé, že vytváří dvě sezónní populace. (1) motýli se vyskytují od května do června, housenky žijí během druhé poloviny léta, přezimují kukly; (2) motýli se vyskytují v srpnu a září, přezimují vajíčka a housenky se vyvíjejí během první poloviny léta.
Hospodářský význam
Významnější škody tímto zástupcem jsou zaznamenávány především v řidších porostech hostitelských dřevin na písčitých půdách. Zde se tento škůdce podílí na oslabování hostitelských jedinců a redukci přírůstů hostitelských dřevin. Druhou zvláštnost tohoto druhu, mající závažné praktické dopady na aktivitu a žír larev, představuje jejich vysoce toxické sekundární ochlupení (chloupky obsahují toxin thaumetopoein a jemu blízké sloučeniny). Chloupky po dotyku s kůží a sliznicemi vyvolávají u člověka a zvířat prudké alergické reakce doprovázené silným svěděním (a to jak přímým kontaktem, tak prostřednictvím vdechnutí odlomených částí chloupků poletujících vzduchem).
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu